12. 8. 2019

V minulosti bylo zvykem, že ekonomická zpráva lázní za příslušný rok byla vždy součástí tzv. výroční zprávy lázní. Každý, kdo měl o informace zájem, si mohl uvedenou zprávu přečíst přes webový odkaz www.justice.cz.

Bohužel nové vedení (zastoupené ODS) na lázních a městě se rozhodlo, že nic takového se zveřejňovat nebude. Jako zastupitelé za subjekt Společně pro Třeboň jsme požadovali, aby tato ekonomická zpráva byla poskytnuta všem zastupitelům. Zprávu jsme tedy jako zastupitelé obdrželi. Po jejím přečtení jsem však pochopil, proč se tato zpráva představitelům ODS a celé koalici (ODS, PRO Zdraví a Sport a TOP 09) nehodí zveřejnit pro širokou veřejnost, neboť ekonomické výsledky lázní za rok 2018, které jdou za bývalým vedením lázní, jsou pozitivní. Dokonce se ani tyto ekonomické úspěchy za rok 2018 neobjevují v městské tiskovině, tedy v Třeboňském světě či Lázeňské pohodě. Zkrátka se zpětně ukázalo, že ODS tzv. bubnovala na poplach bez věcného důvodu …… 

ODS po loňských komunálních volbách obsadila pozici jednatele lázní, kterého vykonává Jan Váňa za ODS. Dále ODS obsadila většinu v dozorčí radě lázní, kdy předsedou dozorčí rady je rovněž z ODS Zdeněk Kukačka. Jan Váňa za ODS je současně neuvolněným starostou města a současně také předsedou valné hromady lázní! Krásný střet zájmů, že? A nikomu toto nevadí …… Kdyby se takto choval někdo jiný ….. jo, to by byla mela ….. 

Jaká tedy byla skutečná situace v roce 2018 v městských lázních? 

Dnešní vedení města a dnešní vedení lázní, které bylo před komunálními volbami v roce 2018 v opozici, hodnotí z ekonomického pohledu rok 2018 takto – citace kurzívou:

Rok 2018 byl z hlediska ekonomických výsledků příznivý. Nárůst počtu klientů ovšem narážel na kapacitní možnosti v hlavní sezoně. Zájem o pobyty samoplátců mírně (!!) poklesl. Pokles klientů samoplátců byl ve výnosech vyvážen cenovým růstem. 

V roce 2018 se v lázeňských domech Aurora a Berta léčilo přes 23 590 samoplátců, to je o 228 klientů méně než v roce 2017. Poznámka: tento pokles znamená fakticky pokles pouze o necelé 0,96 %!! Nic tedy dramatického. 

Komentář dále uvádí: O klienty samoplátce se lázně staraly 111 146 dnů, což bylo o 5 445 dnů méně než v roce 2017. Znamená to pokles o 5 % (poznámka: jde tak o pokles o necelých – až zanedbatelných – 5 %, resp. 4,67 %).

Jak se píše dále v komentáři: pokles se podařilo kompenzovat vyšším počtem klientů zdravotních pojišťoven. Bylo to 9 142 klientů zdravotních pojišťoven, což představuje oproti roku 2017 růst o 3 %. O klienty zdravotních pojišťoven lázně pečovaly 218 850 dnů.

Výnosy od samoplátců za rok 2018 činily přes 253,9 mil. Kč, přitom v roce 2017 to bylo přes 225 mil. Kč a v roce 2016 pak přes 218,3 mil. Kč. I přes nepatrný pokles samoplátců došlo k navýšení tržeb od samoplátců. Čísla potvrzují fakt, že zvýšení cen (10 %) bylo nižší, než samotný růst výnosů (13 %) od samoplátců! Resp. lépe: zvýšení cen u samoplátců o 10 % znamenal pokles samoplátců pouze o 0,96 % a současně pokles o pouhých 4,67 % ošetřovacích dnů u samoplátců. Z tohoto pohledu zvýšení cen přineslo vyšší výnosy. A zase naopak lze očekávat, že snížení cen bude spíše znamenat snížení výnosů! Přitom samotní samoplátci preferují v posledních letech spíše kratší pobyty, což se pak odráží do poklesu tzv. ošetřovacích dnů. Jsem velmi rád, že vedení ODS, které lázně neprávem kritizovalo, uvedené přiznalo, neboť samotný komentář přímo toto potvrzuje a jasně uvádí: Mírně poklesla průměrná délka pobytu. Klienti samoplátci preferovali raději kratší wellnessové pobyty před delšími léčebnými. 

Jinak ze strany ODS kritizovaný růst cen lázním samotným umožnil nejen realizovat opravy spolu s nákupem drobného majetku (v r. 2018 za více než 30,6 mil. Kč, v r. 2017 za více než 30,3 mil. Kč, v r. 2016 za více než 26,5 mil. Kč), ale také zvyšovat mzdy zaměstnancům lázní spolu s vytvářením řídích mechanismů, kdy se mzdové náklady mezi roky 2018 a 2017 zvýšily o více než 20,4 mil. Kč a mezi roky 2018 a 2016 o více než 43,6 mil. Kč. Přitom růst výnosů u samoplátců o 13 % v roce 2018 představuje plus 28,9 mil. Kč, což právě mzdový růst v lázních umožnilo. O tom již ODS vůbec nehovoří. Čili cenová politika je též důležitá z tohoto pohledu i pro zaměstnance lázní. V komentáři se tak přímo uvádí: Na růst nákladů se nejvíce podílely osobní náklady, které vzrostly ve srovnání s rokem 2017 o 20,5 mil. Kč, to je o 10 %. Vzhledem ke stávající situaci na trhu práce v jednotlivých profesích a v zájmu stabilizace lidských zdrojů plánuje společnost Slatinných lázní Třeboň s. r. o. i v roce 2019 udržet tempo růstu osobních nákladů ve výši 10 %. K tomu je třeba jasně dodat: proto také dnešní vedení, které i přesto, že kritizovalo zvýšení cen, samo ceny zvýšilo pro rok 2019. Stačí se podívat do katalogů lázní a porovnat ceny roku 2018 a 2019! Bude tedy ODS, která kritizovala růst cen v lázních, ceny snižovat? Asi těžko, jen potřebovala před volbami něco nesmyslného vytáhnout a manipulovat s veřejným míněním. V komentáři se uvedený růst cen doslova označuje za „cenový šok“. 

A co je typické pro ODS? Stačí se zamyslet nad historií, kdy ODS zemi vládla. Zkrátka nízké ceny = nízká produktivita práce = nízká minimální mzda = nízké mzdy obecně = nízké odvody na zdravotním pojištění = to poté „generuje“ nízké platy ve zdravotnictví a vytváří tak problém odchodu lékařského personálu do zahraniční (lékaři, zdravotní sestry) = nízké mzdy znamenají rovněž nízké odvody na důchodové pojištění, což poté „generuje“ nízké udržování důchodů a i jejich nízkou valorizaci (nízké zvyšování důchodů) = nízká životní úroveň, kdy na trhu zboží a služeb se to odráží právě v nekvalitním zboží a nekvalitních službách, které jsou snáze cenově dostupné (např. problematika levných a ne zrovna kvalitních potravin apod.). Uvedené se podpoří „udržováním vyšší míry nezaměstnanosti“ … → typické pro politiku ODS! Chceme se k tomuto kolotoči vrátit? Pokud ano, tak pak stačí pouze volit ODS ☺. Zpět ale konkrétně k lázním ☺.

Výnosy od zdravotních pojišťoven rovněž rostly! Za rok 2018 čily přes 258,8 mil. Kč, přitom v roce 2017 čily přes 252 mil. Kč a v roce 2016 pak přes 245,6 mil. Kč. I v tomto segmentu klientů výnosy rovněž rostly!

Samotný komentář přímo uvádí: Poměr počtu klientů samoplátců a klientů zdravotních pojišťoven byl v posledních letech stabilní.

Jinak je také dobré vědět, že každý typ klientů (samoplátci versus klienti zdravotních pojišťoven) mají své výhody, nevýhody a rizika mimo jiné právě z toho pohledu, že zdravotní pojišťovny plně nerespektují růst nákladů za lázeňské služby poskytnuté svým klientům. Jinými slovy: náklady se mnohdy zvyšují rychlejším tempem než platby od zdravotních pojišťoven. Úhrady od zdravotních pojišťoven lázně nemohou přímo ovlivnit. Ceny pro samoplátce ale lázně ovlivnit mohou.

Vývoj počtu klientů, tzv. ošetřovacích dnů, vývoj jednotlivých kategorií výnosů, vývoj počtu klientů a vývoj počtu ošetřovacích dnů je zachycen v níže uvedených grafech.

To, že se zvýšil počet klientů zdravotních pojišťoven, je zcela správné, neboť tak lázně naplňují statut zdravotnického zařízení dle zákona. Lázně zkrátka nejsou nafukovací, což rovněž znamená, že pokud lázně „odléčí“ více zdravotních pojištěnců, pak logicky musí snížit kapacitu pro samoplátce a opačně. Navíc bývalé vedení lázní si plně uvědomovalo, že lázně již počtem klientů začínají narážet na své kapacitní možnosti, resp. dosažení jistého stropu svého maxima.

Nynější vedení, které vytvářelo „panické informace o lázních“ samo pod tlakem pravdivých informací přiznává skutečný stav, který ani zdaleka není za rok 2018  katastrofickým scénářem, jak byla veřejnost ze strany ODS před komunálními volbami masírována. 

Samotný komentář přiznává, že  v současné době jsou lázně vystaveny velkému tlaku na růst osobních nákladů. U mnoha profesí není lehké najít nové spolupracovníky, což se netýká pouze zdravotních oborů, ale také profesí zabezpečujících stravovací a ubytovací služby. Poznámka: uvedené, tzv. fluktuace zaměstnanců na trhu práce obecně, je dáno situací na trhu práce, kdy nízká nezaměstnanost tlačí na růst mzdových nákladů a jednotlivý zaměstnavatelé se tak snaží o zaměstnance více „přetahovat“. Jde o tzv. přehřátý trh práce, který podnikatelům ani živnostníkům nevyhovuje, neboť jim  tlačí mzdové náklady nahoru. 

Komentář dále uvádí: Slatinné lázně Třeboň, s. r. o. jsou prosperující společností s významným postavením na trhu. Není zatížena finančními ztrátami z minulých let. 

Komentář je ale také místy spíše politickou zprávou než čistým komentářem k výroční zprávě lázní za rok 2018. 

Úspěšnost lázní také potvrdil nestranný pohled projektu „Diamanty českého byznysu“ – viz odkaz

K 31. 12. 2018:

  • stav finančních prostředků lázní činí přes 198,6 mil. Kč, tj. o více než 20,8 mil. Kč více než tomu bylo v roce minulém (tj. k 31. 12. 2017) a to prostřednictvím opatření, ke kterým v lázních došlo,
  • výsledek hospodaření v podobě zisku činí za rok 2018 přes více než 26,7 mil. Kč, tj. o více než 7 mil. Kč více než tomu bylo rovněž v roce minulém (tj. k 31. 12. 2017).

Jsem si vědom, že můj uvedený komentář směřující k bývalému výkonnému jednateli lázní se nebude jistě líbit všem a někdo mi bude možná i hubovat. Nicméně jej i přesto uvedu, neboť si dovolím tvrdit, že po 8 letech v dozorčí radě lázní (2010 – 2018) některé informace a zkušenosti přeci jen mám. Také jsme si, jak se říká „vjeli do vlasů“, ale profesionalita a společný cíl (ekonomicky zdravé městské lázně, jejich konkurenceschopnost, postupné zvyšování mezd zaměstnancům lázní, zvyšování kvality pro klienty lázní) nás nerozdělovalo, ale naopak spojovalo. Zkrátka a dobře, tehdejší výkonný jednatel PhDr. Milan Kramárik skutečně lázeňství rozumí, a to jak z pohledu klienta zdravotní pojišťovny (pacienta), tak též i z pohledu samoplátce. Nejen, že kladl důraz na kvalitu poskytovaných služeb samotnými lázněmi, zajímal se o názory klientů lázní (zavedl moderní zpětnou vazbu klientů lázní tzv. AskNow) s cílem zvyšování spokojenosti klientů lázní apod., ale také novému vedení města a lázní zanechal nemalé množství finančních prostředků potřebných pro dlouhodobě plánovanou rekonstrukci lázeňského domu Berta. Uvedený výkonný jednatel postupně renovoval a modernizoval provozy, realizoval opravy, ve spolupráci s odborníky zřídil v lázeňském domě Aurora kino, které těší jak klienty lázní, tak i širokou veřejnost, vytvářel systém řízení, systém vnitřních kontrolních mechanismů a také motivační systém pro odměňování zaměstnanců. To vše stihl za 3 roky a cca 4 měsíce. Ve své podstatě to byl první jednatel v historii městských slatinných lázní bez politické příslušnosti a bez jakýchkoliv vazeb na místní politické subjekty a současně navíc prošel korektním výběrovým řízením. Co a hlavně jak stihne nové vedení města a lázní za 4 roky, jsem věru sám zvědav ☺. Nicméně bývalý výkonný jednatel také kladl důraz na pracovní morálku zaměstnanců. O to vše to má nynější vedení jednodušší. Současně je také potřeba uvést, že přicházel s dalšími náměty na zlepšování služeb lázní, jejich modernizaci a vybavení. To s sebou také nese i styl řízení, který u některých zaměstnanců zkrátka nenašel pochopení, resp. narazil. Řídit společnost s více než 450 zaměstnanci není vůbec jednoduché. Zvláště v dnešní době, kdy pomalu každý ví, co a jak se má dělat. Životní praxe časem ukazuje, že to, co bylo kritizováno, je s odstupem času hodnoceno jako dobré. Ale to už se nepřizná! A už vůbec ne nahlas ☺. Tak mi dovolte tuto mou „malou“ odvahu ☺.

Vítězná ODS po komunálních volbách roku 2018 se řídí heslem „VÍTĚZ BERE VŠE“. Náš subjekt Společně pro Třeboň získal ve volbách 5 mandátů a i přesto, že jsme s tímto výsledkem byli druzí nejúspěšnější, tak stávající koalice (ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP 09) z našich řad neschválila ani jednoho zástupce do dozorčí rady lázní, ve které jsme 8 let svého zástupce měli. Přitom ODS v minulém volebním období (2014 – 2018) měla v dozorčí radě svého zástupce – Ing. Janu Grammetbauerovou, dnešní místostarostku města za ODS. Když se dotazujeme jednatele lázní na věci, které se týkají ekonomické oblasti, tak dostáváme odpovědi takového typu, že jako zastupitelé na tyto typy informací nemáme nárok. Některé odpovědi jsou opravdu až komické, neboť ve věci dotazu na stav finančních prostředků na bankovních účtech k 28. 2. 2019, k 31. 3. 2019 a k 30. 4. 2019 jsme obdrželi tuto komickou odpověď – citace:

Stav finančních prostředků na bankovních účtech se v požadované struktuře a podobě zpracovaný nearchivuje a k Vašemu dotazu tuto informaci vytvářet nebudeme. 

Přitom není třeba žádnou informaci vytvářet, neboť taková informace je vytvořena jak účetním systémem, tak také bankou ve formě bankovního výpisu, na kterém zůstatek k danému datu je uveden a běžně dle účetních předpisů archivován.

Další náš dotaz byl tento:

Jak hospodařily lázně (skutečnost versus plán na rok 2019) a) jako celek (Aurora + Berta), b) pouze Aurora, c) pouze Berta v měsících leden, únor, březen a duben 2019 ve srovnání s plánem 2019 a současně ve srovnání s rokem 2018 a 2017? – tabulkové přehledy po měsících a též kumulovaně. Jde o běžné pohledy, které se na lázních vždy zpracovávaly. Odpověď je více než zarážející – citace odpovědi, které se nám dostalo:

Výsledky hospodaření v požadované struktuře již nezpracováváme a k Vašemu dotazu zpracovávat nebudeme.

V takovém případě je nasnadě otázka, jak jsou lázně fakticky řízeny  nejen v ekonomické oblasti a z pohledu obchodní politiky, ale i jaké informace např. projednává dozorčí rada? Naše obavy jsou  proto nemalé…

Aktuální oficiální informace se zkrátka k nám – jako k zastupitelům města – nedostávají. Viz zde http://trebon.zeleni.cz/lide-bdete/

Jiří Vopátek, zastupitel města Třeboně za subjekt Společně pro Třeboň

** 12-8-2019 **

Součástí vedení lázní se stala RNDr. Libuše Kotilová (vedení obchodně provozního úseku), která o lázně usilovala v rámci privatizace v devadesátých letech – viz: