3. 4. 2019

Plánované rozšíření venkovního provozu je léta diskutované a logické řešení rozvoje lázní a poskytovaných služeb. Jeho umístění vychází z výhodného napojení na technologie a provoz lázní, avšak nemá jasně definované zadání. Takto významná přístavba se zajímavým obsahem by měla být v dnešní době vždy řešena veřejnou architektonickou soutěží, která městu zaručí výběr z kvalitních variant zpracovaných architekty, nikoliv dodavateli bazénových technologií, kteří nejsou schopni vnímat projekt v širším měřítku urbanistické struktury města.

Samotné zadání zakázky je plné rozporů a protichůdných informací a ani pan starosta Váňa nebyl schopen jasně odpovědět, zdali je v zadání chyba (úřednická) a tudíž snadno opravitelná nebo se jedná o záměr, o kterém nechce připustit diskuzi. První část zakázky věnující se rozšíření wellness je v souladu s územním plánem a její zadání je diskutabilní, ale za současných podmínek je možné ji začít projektovat bez potřeby změny územního plánu. Na obrázku jde světle-modré území přímo u lázní Aurora. Je ovšem na pováženou vybrat dodavatele pouze na základě zkušenosti s bazény a referencemi, toto zadání nezaručí kvalitní a originální řešení, které by si lázně Aurora zasloužily, ale bude se jednat o katalogové výrobky, které se pouze umístí do vymezeného území.

Dalším protichůdnou informací v první etapě je umístění dětských atrakcí a brouzdališť – toto zadání je v přímém rozporu s platným lázeňským statutem čl. 3 odstavec 4. V zadání nejsou řešeny základní analýzy místa – provoz wellness vs. stávající provoz bazénu, oplocení vs. veřejný park, parkovací kapacity, vhodná infrastruktura, atd.

Je škoda, že vedení města nediskutovalo napříč zastupitelstvem o svém záměru. Vedení města tak uvedený záměr uchopilo dost nešťastně – a to s ohledem na Lázeňský statut a též necitlivě k lázeňské péči. My v zásadě podporujeme I. část – umístění wellness ke stávajícímu bazénu, ale máme výhrady k bazénu 25 m. Podporujeme spíše větší bazén na plavání (50 m) a je zde také velký problém s kapacitou až 800 osob! My preferujeme takovou kapacitu, která neohrozí léčebný režim a předmět podnikání ve zdravotní péči samotných lázní (tudíž kapacitu nižší – i přes velikost bazénu 50 m). Rádi bychom zde viděli i moderní Saunový svět, který také není součástí projektu.

Pak je tu ale ovšem mnohem zásadnější část projektu – zadaní druhé etapy: „Prvotní údaje ke studii v území pro budoucí rozšíření venkovního wellness“. Na obrázku jde o tmavě – modré území.

Tato etapa by měla obsahovat následující objekty:

− stavby pro sport a rekreaci – (mimo jiné – hřiště pro míčové hry, kuželky, minigolf, ping pong, dětské hřiště, atd.)

− zpevněné komunikace

− travnaté plochy

− závlahy

− venkovní areálové osvětlení

− areálové ozvučení

− oplocení s vjezdem pro údržbu

− venkovní mobiliář (lavičky, odpadkové koše,lehátka, slunečníky, atd.)

Tato etapa je opět zcela v rozporu s lázeňským statutem čl.3 odstavec 4. a jasně poškozuje základní funkci lázeňského parku pro rekreaci lázeňských hostů. Oplocení celého areálu znemožní přístup do parku občanům hned z několika hlavních městských částí a bude nezbytné volit delší trasy pro vstup. Pokud se v zadání mluví o sportovních a travnatých plochách, musí se logicky část lesa vykácet. Oplocení zcela naruší fungování parku v rámci širší území města, vykácení by znamenalo zničení krajinářské kompozice a základní funkce parku. Na uvažované ploše je také umístěn vodárenský vrt lázní, který musí mít ze zákona zachováno ochranné pásmo vodního zdroje. Plánované využití může být pro jeho ochranu rizikové. Je zde také nedávno vybudované Seniorské hřiště a loni na podzim, zde spolek Žít Třeboní vysadil Lípu svobody.

Abychom nebyli pouze kritičtí, tak se zde nabízí zcela jednoduché řešení v rozdělení dvou provozů – wellness s léčebným potenciálem u lázní Aurora a dětské brouzdaliště s herními prvky. Dětské brouzdaliště se nabízí situovat do prostoru pláže u rybníka Svět, na kterou je již zpracovaný prováděcí projekt a vydané stavební povolení. Zrušen by měl být velký bazén a ponechány jen drobné vodní prvky, které nevyžadují náročné energetické vstupy. Atmosféra pláže je pro místní již známa a po desítky let byla vyhledávána díky stínu vzrostlých dřevin a hlučnější provoz v letním období bude snášet lépe než léčebný areál lázní. Oproti tomu luxusnější provoz wellness by měl být v návaznosti na lázně citlivě zasazen do okraje parku a měl by poskytovat kvalitní architekturu 21. století a tomu odpovídající služby a servis.

Vše je otázkou diskuze a hledání správného řešení nejen pro tyto čtyři roky, ale pro další desetiletí vývoje a rozvoje města a lázní. O tomto projektu je nutno hovořit a vytvořit multioborový tým, který stanoví jasné a srozumitelné zadání pro výběrové řízení.