28. 2. 2019


Podpora sportu a volnočasovým aktivitám – Podpora kultuře – Zřízení osadních výborů a jejich složení – Na Technické služby Třeboň zamíří nový „politický jednatel“ (kdo to asi bude ) – Různé

(rekonstrukce ulic – připomínky a podněty, dotace na revitalizaci památek, představení členů dozorčích rad v městských obchodních společnostech se konat nebude, chceme změny v Jednacím řádu a posílit tak transparentnost veřejné správy – Střednědobý výhled města – řešení SMART)

Zastupitelstvo města projednalo body dle pozvánky:

https://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id9161/pozvanka-ZM-25.02.2019.pdf

Zastupitelstvo se neslo převážně v pracovní atmosféře.

Náš klub Společně pro Třeboň jednomyslně podpořil mimo jiné Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019, kdy:

– pro oblast tělovýchovy a sportu připadlo celkem 2,1 mil. Kč (z toho na činnost 1,7 mil. Kč a 0,4 mil. Kč na akce a reprezentace),

– na kulturu a cestovní ruch 550 tis. Kč,

– na činnost vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží 600 tis. Kč a

– pro ostatní zájmové činnosti 200 tis. Kč.

O dotace bude možné žádat v termínu od 28. 3. 2019 do 18. 4. 2019.

Dále jsme jako klub jednomyslně podpořili schválení dotace ve výši:

– 400 000 Kč pro Anifilm, který se bude v Třeboni konat od 7. 5. do 12. 5. 2019 a

– 150 000 Kč pro mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna.

Po dlouhé době bylo vyhověno našemu návrhu na zřízení Osadního výboru Holičky (viz http://trebon.zeleni.cz/jednani-zastupitelstva-mesta-trebon-ze-dne-10-prosince-2018/

http://trebon.zeleni.cz/holicky-aneb-co-chce-ano-ve-meste-jeste-ridit/).

Složení osadních výborů pro období 2018 – 2022:

Branná: Antonín Buman – předseda, členové: Josef Márovec, Vladimír Košíček, Ing. Jan Kouba, Václav Jiráček, František Vrátný, Ing. Lucie Gabrielová.

Břilice: Mgr. Petr Michal – předseda, členové: Zdeněk Mráz, Miroslav Matoušek, Petr Novotný, Jiří Hrnčíř, Stanislav Matějka, Jaroslav Pumpr, Viktor Ludvík, Vojtěch Leština.

Holičkynově zřízený osadní výbor: Bc. Pavel Janda – předseda, členové: Mgr. Zdeněk Kučera, Petr Kohout, Karel Kročák, Ing. Bc. Zdeněk Chaloupka.

Přeseka: Pavel Bicek – předseda, členové: Jaroslav Zeman, Karel Macho, Milan Čermák, Vladislav Šafář.

Stará a Nová Hlína: František Sokolík – předseda, členové: Hana Marková, Zdeněk Kočka, Ilona Šanderová, Simona Mikyšková.

V diskuzi k uvedenému bodu vyjádřil zvolený člen Petr Michal politování nad tím, že přes deklarovaný přístup vedení města o vstřícnosti, nekádrování si kandidátů apod. vyvinula místostarostka Ing. Jana Grammetbauerová (ODS) iniciativu a to vyloučit z  účasti v osadním výboru Břilice osobu Petra Michala. To za stavu, kdy na obsazení výboru se místní obecní zástupci domluvili a k proběhlé volbě podali vedení města konsenzuální návrh. Na doplnění uvádíme, že členem osadního výboru Břilice je Petr Michal řadu let. Posledních 8 let vykonává funkci předsedy uvedeného osadního výboru a veškerá jeho činnost, jakož i činnost ostatních členů, je bezplatná.

Všem členům osadních výborů nabízíme spolupráci.

Zastupitelstvo odhlasovalo změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. a to konkrétně ve věci rozšíření počtu jednatelů z původního jednoho jednatele na dva a v úpravě počtu členů dozorčí rady, kdy počet členů dozorčí rady se stanovuje na pět členů místo původních třech členů. Bohužel návrh nebyl radou města věcně zdůvodněn, důvodová zpráva neobsahovala žádné zdůvodnění. Tento bod rozšíření počtu jednatelů a členů dozorčí rady nebyl Jiřím Vopátkem a Petrem Michalem podpořen. Návrh nakonec prošel 16 hlasy, 3 zastupitelé byli proti a 3 zastupitelé se zdrželi.

Uvidíme, koho rada města (valná hromada Technických služeb Třeboň) „obdaruje“ funkcí „politický jednatel“ ☺.

V bodě různé jsme:

  1. prostřednictvím zastupitele Petra Michala upozornili na nevyhovující stav po rekonstrukci kanalizace v ulici Strouha v Břilicích. Dále bylo upozorněno na nevyhovující stav po rekonstrukci parkoviště v ulici Táboritská Třeboň. V rámci našeho klubu Společně pro Třeboň byl předložen písemný návrh na provedení reklamace. Nevyhovující stav byl doložen fotodokumentací. V daných souvislostech bylo vyjádřeno znepokojení nad vykonáváním příslušného stavebního dozoru při realizaci uvedených městských zakázek.
  1. prostřednictvím zastupitele Petra Michala vznesli požadavek na vedení města, aby se na příští jednání zastupitelstva města (1. 4. 2019) přišli představit noví členové dozorčích rad městských společností, kteří byli jmenováni radou města (valnou hromadou) za ODS. Důvodem k takovému požadavku byla snaha, aby veřejnost znala osoby, které budou v dozorčích radách hlídat správu městského majetku. Tento požadavek byl starostou Janem Váňou (ODS) kategoricky zamítnut.  Deklarovaná transparentnost ze strany vedení města utrpěla šrám.

c) prostřednictvím zastupitele Jiřího Vopátka:

  1. byl vznesen dotaz ve věci revitalizace památek v centru Třeboně – přijetí dotace, kdy bylo původní radou města dne 10. 10. 2018 schváleno přijetí nabídky dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 88 % požadované částky na revitalizaci parčíku Lipovka a tzv. dům Animace = revitalizace objektu bývalé radnice č. p. 1 na Masarykově náměstí.

V rámci odpovědi jsme se na jednání zastupitelstva města dozvěděli, že město nemá od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v tuto chvíli žádnou informaci ani reakci.

  1. jsme opakovaně sdělili, že bychom rádi změnili Jednací řád zastupitelstva města. Vedení města přislíbilo, že bude předložen návrh změn v Jednacím řádu s tím, že bude pracovní schůzka zastupitelů k této věci. Zastupitel Jiří Vopátek v této věci dal podnět, aby do návrhu bylo zapracováno následující:
  • aby došlo jednak k opravě překlepů, nepřesností, odstranily se převzaté pasáže ze zákona a místo toho se jednoznačně odkázalo na konkrétní zákon a příslušný §,
  • aby se zavedlo jmenovité hlasování zastupitelů tak, aby bylo hlasování – kdo jak hlasoval – součástí zápisu z jednání zastupitelstva města. Chceme tak posílit transparentnost vykonávané funkce zastupitele,
  • aby podklady pro jednání zastupitelstva města byly v souladu s právními předpisy (a možné to je) veřejné. To je, aby byly materiály přístupné veřejnosti, neboť vycházíme z toho, že a) občan má právo se na jednání zastupitelstva města k projednávaným bodům vyjadřovat a za b) stává se, že někteří občané, kteří jsou napojeni na zastupitele, mají konkrétní a tudíž více informací než občané, kteří na žádného zastupitele napojeni nejsou. Je třeba zajistit, aby všichni občané měli stejnou možnost se seznámit s projednávanými body. Tento krok posiluje transparentnost veřejné správy a navíc je to zcela běžné. Proč by se tak nemohlo činit v Třeboni? Např.:

a) Jihočeský kraj běžně podklady zveřejňuje – viz:

https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=2208&par[lang]=CS&par[jednani_index]=57&par[akce]=navrhy

b) např. město Písek též velmi přehledně zveřejňuje podklady – viz:

http://www.mesto-pisek.cz/materialy-jednani-zastupitelstva-mesta/ds-1040/p1=1794
http://www.mesto-pisek.cz/materialy-pro-jednani-zastupitelstva-mesta-14-02-2019/d-26171/p1=1794

Takto transparentní veřejnou správu si přejeme i my v Třeboni!

ODS občanům slibovala, že nebude nic tajit. Tak doufáme, že nás v tomto tažení ve prospěch transparentní veřejné správy podpoří.

  1. byl vznesen dotaz ve věci tzv. Střednědobého výhledu města. Starosta města Jan Váňa (ODS) sdělil, že na další jednání zastupitelstva města (1. 4. 2019) bude uvedený dokument předložen.  

I přesto, že půjde o aprílový den, tak věříme, že samotný dokument nebude svým obsahem aprílový „žertík“ ☺.

4. na jednání zastupitelstva města v lednu 2019 zastupitel Jiří Vopátek hovořil a poté vedení města a také vedení odboru rozvoje a investic zaslal informaci o vypsaném dotačním programu krajského úřadu v oblasti Podpora chytrých měst a obcí (SMART). Cílem této dotační výzvy je podpora měst a obcí ve snaze zavedení opatření myšlenky „smart cities“ v oblasti dopravy, nakládání s odpady, energií, sociálních služeb atd. Programem by mělo být dotováno zpracování koncepčních a strategických materiálů měst a obcí sloužících k jejich efektivnímu zapojení do projektu smart cities. Výzva byla vyhlášena 25. 2. 2019 a termín ukončení je 8. 3. 2019 do 12:00 h.

Bohužel na uvedenou výzvu vedení města, resp. rada města, nereagovala. Na zastupitelstvu bylo z úst pana starosty Jana Váni (ODS) řečeno, že vedení města nepůjde cestou tvorby strategických dokumentů, ale cestou konkrétních žádostí na přímou realizaci konkrétních věcí. Je otázkou, zda bude mít město Třeboň tímto způsobem na dotaci v konkrétním případě nárok, neboť lze očekávat, že jednou z podmínek poskytnutí konkrétní dotace na realizaci dané věci bude podmínka předložení strategického či jiného dokumentu. Byla by tak škoda nevyužít dotační finanční prostředky i právě na tvorbu těchto dokumentů, kterým je pak konkrétní žádost o dotaci podpořena. Takový dokument může být právě podmínkou kraje či i samotného Ministerstva pro místní rozvoj ČR v dalším kole pro samotnou realizaci SMART záležitostí.

Přitom ODS, tak jako my, měla podporu SMART věcem. Uvidíme, co se tedy na tomto poli podaří. ODS by se těmto věcem bránit neměla!

5. za klub Společně pro Třeboň byly jednateli lázní Janu Váňovi (ODS) předloženy otázky ve smyslu § 82 zákona o obcích, které se týkaly problematiky městských slatinných lázní (tj. provozu, ekonomiky, koncepce apod.). Jednatel je ze zákona povinen nám na otázky písemně odpovědět do 30 dnů.

Zapsal: Jiří Vopátek a Petr Michal, zastupitelé za Společně pro Třeboň

** V Třeboni dne 1. 3. 2019 **