6. 8. 2020

Podle mého názoru by měli zastupitelé města nějakou formou průběžně informovat o dění ve městě. Vzhledem k tomu, že tok informací z města vůči opozičním zastupitelům, resp. občanům, není úplně ideální, vyžadujeme odpovědi na otázky písemně. Dosud jsem to ještě neudělal, ale poslední odpověď současného vedení města musím dále veřejně okomentovat. K tomuto kroku mě nutí přinejmenším velice zvláštní rétorika zaslaných odpovědí. Proč na jasné otázky nezazní jasné odpovědi?

Tedy jako zastupitel města, jsem se dovolil při červnovém jednání zastupitelstva města zeptat:

Otázka:

Odpověď města:

Komentář:

Ptal jsem se, kde je o pohledávce účtováno. Neptal jsem se na to, kdy bude cca 8 let vymáhaná pohledávka účtována. Ta by přeci měla být evidována po celou dobu existence dluhu. Z odpovědi konstatuji, že ji město patrně „ztratilo“ a stav napraví až v roce 2021. Smutné, že jsme to zjistili až na základě našeho dotazu. Tak mohou vzniknout důvodné pochybnosti, zda je ze zákona účetnictví úplné a správně vedené.

Otázka:

Odpověď vedení města:

Komentář:

Audit Krajského úřadu Jčk nalezl při přezkumu hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2019 chybu. V účetnictví nebylo účtováno o cca 400.000,- Kč výnosu z kapitálového prodeje. Ptal jsem se, kde pak jsou ty peníze? Dozvěděl jsem se, že vše je dobře. No ale, kde jsou ty peníze, jsem se nedozvěděl. Vzhledem k tomu, že v minulosti byla ve společnostech zřizovaných městem řada problémů(Například v minulosti chyběly finanční prostředky v řádech statisíců viz IKS manko 500.000,- Kč, Roháč manko cca 600.000,- Kč). Tedy bylo by dobré vědět, co se děje. Já se nedozvěděl nic. V této společnosti to městu „hlídá“ Anna Kahounová (ODS). Co tam vlastně dělá?

Otázka :

Zkrácená verze odpovědi města:

Komentář:

Já jsem se ptal na níže uvedenou tabulku, která je součástí předložené a schvalované závěrečné zprávy. Primárně mě zajímaly příjmy svazku z prodeje pitné vody ve výši 6.071.617,- Kč, resp. nákupy pitné vody, tedy náklady ve výši 4.288.333,57,- Kč. Součtová položka nazvaná Pitná voda, která má sčítat všechny položky hospodářské činnosti svazku, je těžko vypovídající v situaci, kdy se tento svazek DSO Vodovod Hamr v předmětu své činnosti výhradně věnuje pronájmu technického zařízení a svých nemovitostí společnosti ČEVAK. Vedení společnosti patrně dosud nepochopilo, že by bylo dobré si v systému zkrátka součtový řádek pojmenovat jinak, a to tak, aby to odpovídalo skutečnosti. Já a ani jistě Vy, neplatíme vodu svazku DSO Vodovod Hamr, ale úplně jinému subjektu. Z vyjádření vedení města, za situace, kdy je v této společnosti jednatelkou Anna Kahounová (ODS), jsem se k mému dotazu nedozvěděl prakticky nic. Nyní mám v podstatě vážné pochybnosti o kvalifikovaném vedení spolku.

Petr Michal,
zastupitel města za Společně pro Třeboň