11. 3. 2020

Na lednovém zastupitelstvu města Třeboň jsem se dovolil dotázat vedení města na situaci ohledně těžebního prostoru rašeliny v lokalitě známé jako Branský les, viz. stopa 2:27:37

https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava-mesta/zastupitelstvo-mesta/videoarchiv- zm.html?v=rBAsey7HnRc,

O co jde? Město Třeboň na základě Nájemní smlouvy č. Ra97/VS/1201 ze dne 18.12.1997 pronajímá více než 47 ha těžebního prostoru společnosti Rašelina a.s., která v dané lokalitě provádí komerční těžbu rašeliny. Město inkasovalo nájemné cca 500.000,- Kč/rok, které se skrze následující dodatky smluv lehce navyšovalo. Za cca 23 let nájmů mohlo tedy město získat finanční prostředky ve výši cca 11.000.000,- Kč. Z uzavřené smlouvy jsem také zjistil, že v ní nájemce nemá zakotvenou povinnost zalesnit, či jinak rekultivovat vytěžený těžební prostor. Jelikož neexistuje žádný rekultivační plán a zalesnění jednoho hektaru pozemků stojí v dnešní době cca 200.000,- Kč, vyhlídky nejsou zrovna růžové . Náklady jdou totiž na vrub vlastníka pozemků, a tím je město Třeboň. Jednoduchou kalkulací pak dojdeme k závěru, že se dá v budoucnu očekávat výdaj města ve výši cca 10.000.000,- Kč. Při současné kůrovcové kalamitě a z důvodu enormní poptávky vlastníků napadených lesů můžeme očekávat, že cena za zalesnění hektaru ještě poroste. S tím však zatím žádné vedení města nepočítalo.
To ale není zdaleka poslední problém dané lokality. Z dokumentu Rozhodnutí – Těžba rašeliny – Branský les, ze dne 10.2.1978, na str. 18 jasně zjišťujeme, že na ploše cca 50 ha má zůstat rekultivační vrstva rašeliny o výšce 60 cm. Jak je vidět z přiložené fotodokumentace, taková vrstva zde evidentně zachována není. Nebo posuďte sami, zda je v řezech stok procházejících těžebním prostorem na fotografiích níže vidět 60 cm vrstva rašeliny. Podle mne je přetěženo oproti povolení. Z toho plyne, že případné rekultivační opatření provedené výsadbou nových stromů, vůbec nepůjde zrealizovat, protože stromy není do čeho zasadit.

Posledně uvedené zjištění jsem vyhodnotil jako alarmující. Z toho důvodu jsem požádal odbor životního prostředí města Třeboň o provedení kontroly. Dostalo se mi odpovědi, že kontrola byla provedena v roce 2017(!) a byla bez negativních zjištění.
Na základě uvedeného si myslím, že můj text dostatečně vystihuje název příspěvku. Asi jsem byl na jiném místě a viděl něco jiného.

Petr Michal, zastupitel města