10. 3. 2020

V únorovém Třeboňském světě na str. 4 starosta města ve svém příspěvku Odpady zadarmo uvádí následující:

„V Třeboni občané třídí odpad více než před tímto krokem. Je to jasná odpověď všem, kteří strašili, že se zavedením svozu komunálního odpadu zadarmo ztratí motivace třídit. Opak je pravdou. V loňském roce, kdy jsme naše občany poprvé osvobodili od poplatku za svoz komunálního odpadu, jsme vytřídili ve srovnání s rokem 2018 o 20 tun (tj. o 10 %) papíru více. Stejné je to u skla, plastů i kovů. Jenom u těchto komodit je to o 60 tun, tj. téměř o 12 % více vytříděného odpadu. Ruku v ruce s tím jde množství odpadu, který musíme ukládat na skládku. Tam je pokles o 116 tun. Výrazně o 22 %, tj. o 462 tun kleslo množství objemného odpadu i sutě. To znamená, že nejenže více třídíme, ale také méně tohoto odpadu produkujeme. Ukazuje se, že pozitivní motivace je u slušných lidí účinnější než represe.“

Pojďme se na uvedené podívat trochu podrobněji. Pan starosta Jan Váňa porovnává třídění odpadu pouze mezi rokem 2018 a 2019. Na jedné straně je to z jeho strany velmi chytré. Na druhé straně je to zavádějící. Kdyby totiž pan Váňa ukázal údaje v souvislé číselné řadě, tak jeho argument o lepším třídění díky odpadů zdarma značně pokulhává.

Množství odpadu totiž souvisí s růstem spotřeby (či růstem reálného hrubého domácího produktu). Čím více HDP (reálné HDP) roste, tak logicky se produkuje i více odpadu. To vede samozřejmě k tomu, že za nezměněných podmínek občané více třídí – mají totiž co třídit :). Co další působí na změny v třídění odpadu v městské statistice? Klíčovým faktorem je cena za vytříděný odpad (= papír, lepenka, kov a jiné) ve sběrných surovinách. Pokud je totiž cena takového odpadu ve sběrně zajímavá, tak občan raději tento druh odpadu donese do sběrny, ve které za takový odpad obdrží finanční částku. V městské statistice tak klesnou hodnoty tohoto odpadu. A zase naopak. Pokud cena ve sběrných surovinách je nezajímavá, nebo dokonce sběrny přestanou takový odpad vykupovat, tak přirozeně tento odpad končí u technických služeb jako vytříděný a meziročně je tak vytříděného odpadu vykázáno v městské statistice více. Jinými slovy, cena za vytříděný odpad ve sběrných surovinách má přirozeně vliv na to, že tento odpad více či méně vstupuje do uvedené městské statistiky. Ale neznamená to, že občané ve městě více či méně třídí! Z těchto pohledů třídění odpadu nesouvisí se skutečností, že občané za odpad od roku 2019 neplatí! Občané zkrátka umí třídit odpad bez jakékoliv vazby na poplatek za odpad (popelnice), a o tom jsou přesně čísla! Viz níže uvedená tabulka s meziročními změnami.

Jak se třídil odpad v posledních letech včetně uvedení meziroční změny v třídění


Poznámka: v období 2015 až 2018 občané platili poplatek za odpad ve výši 500 Kč/osoba/rok, kdy současně byly děti předškolního věku od uvedeného poplatku z věcných či legitimních důvodů v souladu s § 35 zákona o obcích osvobozeni.

V případě suti lze spíše poukázat na to, že produkce suti souvisí se stavební aktivitou. Je-li stavební aktivita v daném roce vysoká, tak přirozeně v případě rekonstrukcí budov apod. se sutě produkuje více. Je-li stavební aktivita nízká, tak se přirozeně v případě rekonstrukcí budov apod. produkuje sutě méně. Některá suť také mohla skončit někde jinde než na sběrovém dvoře či skládce, neboť suť lze využít např. k zasypání jámy či děr, nebo ji také lze použít ke zpevnění cest apod. V takovém případě suť není součástí uvedené městské statistiky. Současně jde i o to, že objemný odpad a suť občané vozí na sběrový dvůr Technických služeb, s. r. o. V této souvislosti je třeba neopomenout, že od 1. 8. 2019 byla vydána Směrnice Technických služeb Třeboň, s. r. o. o regulaci příjmu vybraných druhů odpadů na sběrovém dvoře (konkrétně jde o uložení stavební suti a pneumatik), kdy byl nově takový odpad od určitého množství odloženého odpadu přímo na sběrovém dvoře zpoplatněn, což pochopitelně některé producenty suti odradilo. To ve svém důsledku snížilo vykázané hodnoty v městské statistice. Otázkou je, kde takový odpad skončil. Meziroční pokles suti o více než 345 t v roce 2019 nesouvisí s odpady zadarmo. Souvisí s regulací tohoto odpadu dle uvedené směrnice od 1. 8. 2019. Lze očekávat, že za celý rok 2020 v porovnání s rokem 2019 bude pokles v městských číslech ještě větší, což opět nebude souviset s odpady zadarmo. Lze tak rovněž shrnout, že více či méně tohoto odpadu nesouvisí s tím, že občané za odpad od roku 2019 neplatí!

Tvrzení pana starosty Jana Váni:

„Ukazuje se, že pozitivní motivace je u slušných lidí účinnější než represe.“

Tvrzení zkrátka postrádá jakoukoliv logiku a věcný kontext, neboť samotné slovo „represe“ znamená potlačování, úsilí, násilí, odveta. Zde je zkrátka pan starosta zcela mimo mísu.

Lze shrnout, že pan Váňa se dopustil faulu, když
za
a) vypíchl meziroční srovnání pouze mezi rokem 2018 (občané platili poplatek za odpad) a 2019 (občané neplatili poplatek za odpad), nikoliv v delší časové řadě – kdy v letech 2015 až 2018 občané poplatek za odpad platili – a místo věcných argumentů použil zavádějící argument typu:

„Dali jsme odpady zdarma a občané díky tomu více třídí.“

a za
b) neuvádí věcné argumenty, které ovlivňují městskou odpadovou statistiku.

Uvedené v širším kontextu ukazuje, že tato formulace zkrátka neplatí, je zavádějící a jeho argument je tak falešný. Navíc Ministerstvo vnitra ČR již dne 12. 11. 2019 na argument vedení města, že: „Od občanů s trvalým pobytem lze očekávat vyšší míru ztotožnění se s odpadovou politikou obce a aktivnější přístup k třídění odpadu“ sdělilo následující:

„Tento důvod je však diskutabilní, protože samotné osvobození od poplatku nemůže automaticky vést k aktivnějšímu přístupu k třídění. Poplatník, ať již bude či nebude třídit, nebude platit žádný poplatek – zcela tak chybí motivační prvek. Pokud bychom vzali osvobození jako určitou odměnu za třídění komunálního odpadu, vychází zde město pouze z jeho ničím nepodložené domněnky o vyšší úrovni třídění ze strany osob s trvalým pobytem ve městě.“

Svůj příspěvek tak mohu zakončit slovy, že informace se mají občanům poskytovat úplné, nezavádějící a také pravdivé. Právě takové informace bych od představitelů vedení města očekával zcela automaticky.

Jiří Vopátek, zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň
** 8-3-2020 **