27. 5. 2019

Nedodržování zákona o obcích? *  Prodeje městského majetku. * Pozemky podél Mlýnské stoky. * budoucnost lázeňského parku u Aurory * Pan Mráz (ČSSD) a jeho funkce. *  Vyhláška o odpadech je v rozporu s  platnou legislativou – co na to vedení města a koalice? * Proč nebylo vedení města na zahájení Anifilmu? * Termíny jednání zastupitelstva města. *

O čem se jednalo na jednání zastupitelstva města 20. 5. 2019?

Nedodržování zákona o obcích?

 • Formulovaná usnesení v zápisech z rady města ve srovnání se zápisem z rady města nejsou plně v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvu města se totiž předložilo usnesení, které rada města neschválila. To je samozřejmě nesprávný postup. Vedení města se ve svých zápisech zuby nehty drží pozitivních formulacích (že schvaluje), které následně přetáčí v negativní formulaci (že neschvaluje). Postup není v souladu nejen se zákonem o obcích, ale ani s jednacím řádem zastupitelstva města. Pan starosta sice tento postup zuby nehty obhajuje, ale je zkrátka vedle. Zákon o obcích a též jednací řád zastupitelstva města hovoří o postupu odlišném.

Prodeje městského majetku

 • Vedení města rozhodlo o vypracování znaleckých posudků za účelem určení ceny v místě a čase obvyklé, a to na:
  • „průmyslový areál v Třeboni“,
  • pozemků v lokalitě ul. Novohradská (bývalý areál technických služeb, kde měl vyrůst komplex tzv. Seniorského třístupňového bydlení),
  • kotelny na sídlišti Hliník a kotelny v ul. Táboritská v Třeboni
  • a také na objekt bývalé prodejny a úřadovny obce Přeseka!

Dle slov vedení města tento majetek město nepotřebuje a o případných prodejích se bude jednat. Čili se opět připravuje privatizace městského majetku? ……

Pozemky podél Mlýnské stoky.

 • Opět se projednávaly leta zaplocené pozemky podél Mlýnské stoky, které by si občané rádi od města zakoupili. V této oblasti se střetávají dva pohledy: jeden pohled občana, a sice to, že pozemky jsou léta zaploceny a občané by rádi tento stav vyřešili odkoupením pozemků. Druhý pohled je města, a to ten, že je třeba si dotčené pozemky ponechat pro případnou údržbu Mlýnské stoky. Jak a kolikrát se Mlýnská stoka udržuje ze strany města, by jistě mohli zainteresovaní občané vyprávět sami. Mnohdy je stoka zarostlá, neudržovaná apod. Zkrátka oběma pohledům lze rozumět. Nicméně na zastupitelstvu z naší strany zazněl podnět, že by bylo dobré občanům leta zaplocené pozemky prodat, a to s věcným břemenem (služebnost), které by kupující zřídil bezúplatně ve prospěch města, a to právě pro potřeby údržby Mlýnské stoky. Občané by si pozemky koupili a město by mělo zdarma zřízený přístup na příslušnou část pozemku. Ale ani o tomto konstruktivním přístupu se vedení města a pan Mráz za ČSSD nechce vůbec bavit. My hledáme cesty a racionální možnosti k tomu, abychom občanům vyšli vstříc a současně, aby město mělo v tomto případě zřízené právo pro využití pozemků v případě nezbytné údržby. ODS to nazývá ale zviditelňováním a nekonstruktivním přístupem. Občané si jistě udělají názor svůj…..

Budoucnost lázeňského parku u Aurory.

 • Velká diskuse proběhla v rámci projednávání bodu č. 20: Návrh na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Třeboně zrychleným způsobem, kdy šlo o nejdůležitější bod jednání, neboť se jednalo o zabrání (za účelem zřízení ploch pro sport a rekreaci, odpočinkové louky pod stromy i na trávě, možnosti umístění lehčích staveb, jako jsou převlékárny, dřevěné paluby, stánky s občerstvením apod.) a oplocení celé plochy předmětné části lázeňského parku Aurora (1,95 ha).

Naše argumenty, proč jsme uvedený návrh nepodpořili:

 • ze strany vedení města (=koalice) neproběhla žádná schůzka k uvedenému palčivému bodu, byť jde o závažný zásah do lázeňského parku,
 • jako první měla být nejprve provedena tzv. Studie proveditelnosti. Tento požadavek vznesený na zastupitelstvu 1. 4. 2019 v bodě různé z naší strany celá koalice nerespektovala a přišla rovnou se změnou územního plánu,
 • prioritou je zachování parku Aurora ve své stávající celistvosti, nepřivádět do parku hluk, neboť lázně jsou i nadále zdravotnické zařízení. Narušení parku uvedeným záměrem může ohrozit statut lázní jako zdravotnického zařízení = ztráta pojištěnecké klientely,
 • dozorčí rada lázní se uvedeným záměrem vůbec nezabývala. To je velmi podivné, neboť bývalá členka dozorčí rady lázní za ODS, Jana Grammetbauerová (nyní místostarostka města), požadovala podrobné informace od vedení lázní o investičních záměrech apod. Je tedy otázkou, jak dozorčí rada funguje, neboť není známa ani strategie lázní pod novým vedením,
 • park se zachováním jeho celistvosti a to bez hluku je více než byznys. Budování sportovně-relaxačních ploch patří dle našeho názoru do lokality pláže u Světa,
 • nebyla ani zodpovězena otázka, jak uvedený záměr přispěje ke zlepšení lázeňské zdravotní péče. Hlukem však velice těžko, nelze souhlasit s kapacitou 800 lidí, neboť vnitřní kapacita lázní Aurora je 562 lůžek,
 • záměr vedení města a tím i celé koalice je uchvátaný, nekoncepční a též neprodiskutovaný napříč zastupitelstvem bez možnosti vyjádření se veřejnosti,
 • uvedený záměr do lázeňského parku nepatří, neboť není dle našeho názoru plně v souladu s lázeňským statutem,
 • v předmětné části lázeňského parku se nachází hřiště pro seniory a je zde i vysazena Lípa svobody,
 • vedení města nerespektuje názor občanů, neboť petici pro zachování parku podepsalo již přes 670 spoluobčanů, a to nejenom z Třeboně, ale napříč Českou republikou.

Jak si to představujeme my

Ve volebním programu jsme měli vybudování venkovního bazénu u Aurory plně v souladu s lázeňským statutem.

Nejprve bychom začali tzv. Studií proveditelnosti, která by byla podkladem pro vzájemnou diskusi společně s upřesněním, co je a není možné.

Zcela jistě bychom nezabírali lázeňský park tak, jak navrhuje současná koalice.

My preferujeme – konkrétně:

 • venkovní bazén v co nejtěsnější blízkosti stávajícího vnitřního bazénu, který bude ve stejné lázeňské architektuře, jako dosavadní stavba,
 • plavecký a reahabilitační bazén,
 • plavecký bazén ideálně o délce 50 m, a to pro vhodný počet drah (např. alespoň 2 dráhy),
 • plavecký a rehabilitační bazén s možností mobilního zastřešení,
 • vedle plaveckého a rehabilitačního bazénu vybudovat nový moderní saunový svět 21. století (inspirací budiž saunový komplex v nedalekém Gmündu). Rozhodně bychom z lázní a lázeňského parku nedělali sportovní centrum, neboť to ostatní, co navrhuje koalice (ozvučení, občerstvení, dětské hřiště, míčové hry, kuželky, minigolf, ping pong apod.) patří zkrátka do jiné lokality – např. na pláž rybníka Svět.

Naše argumenty ani argumenty veřejnosti nebyly vyslyšeny.

Pan Mráz za ČSSD se hlasitě vyjádřil, že uvedený bod podpoří! Čímž nám spadla „čelist“, neboť první informace před jednáním zastupitelstva města byla taková, že tento bod nepodpoří. Až v projednávaném bodě č. 23 (viz níže) nám došlo, proč zřejmě pan Mráz za ČSSD změnil názor.

Uvedený záměr na změnu územního plánu podpořilo 14 zastupitelů z 23 přítomných (chyběl Jaroslav Psík – ČSSD a Terezie Jenisová – KDU-ČSL), konkrétně:

všichni zastupitelé za ODS (10): Jan Váňa, Jana Grammetbauerová, Jiří Masojídek, Zdeněk Kukačka, Anna Kahounová, Jan Ďoubal, Karel Elexhauser, Jaroslav Kubal, Viktor Ludvík, Petr Padrta,

všichni zastupitelé za PRO Zdraví a Sport (2): Petr Werner, Jiří Hladílek,

zastupitel za ČSSD (1): Zdeněk Mráz,

zastupitel za TOP 09 (1): Jiří Kuta.

Viz:

https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva-mesta.html

Náš klub Společně pro Třeboň jednotně hlasoval proti (5): Jiří Vopátek, Petr Michal, Ondřej Prášil, Filip Holzer, Jan Lukvaský

Jak asi bylo panu R. Černému (ČSSD), který jako občan na jednání zastupitelstva města vystoupil proti schválení změny územního plánu, když jeho stranický kolega Zdeněk Mráz hlasitě změnu podpořil a poté i hlasoval s koalicí?

Uvedenou problematikou v rámci oplocení a zabrání části lázeňského parku u Aurory se budeme i nadále zabývat.

Další webové odkazy k bodu 20 – např.:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140521-udalosti-v-regionech/obsah/697633-ohrozeni-lazenskeho-parku-v-treboni
https://www.jcted.cz/jindrichohradecko/trebonsti-zastupitele-udelali-prvni-krok-k-rozsireni-lazni-aurora-jednani-provazely-emoce/
https://budejovice.rozhlas.cz/trebon-resi-wellnes-areal-v-parku-lide-proti-stavbe-podepisuji-petici-7947101

Podklady a naše dřívější informace:

Pan Mráz (ČSSD) a jeho funkce.

 • Bod 23: s ohledem na možnou souvislost s bodem 20 (lázeňský park Aurora) byl velmi zajímavý postup vedení města!

V tomto bodě mělo zastupitelstvo města potvrdit delegaci zástupce města do funkce člena představenstva společnosti Teplospol, a. s.

Velmi zajímavé bylo to, že jméno delegované osoby bylo netradičně v podkladovém materiálu vynecháno.

Místostarostka za ODS Jana Grammetbauerová sdělila, že vedení města navrhuje pana Zdeňka Mráze (ČSSD). Starosta města za ODS Jan Váňa k tomu dodal:

…. Já musím říct, že pan Mráz je dlouholetým členem Teplospolu a musím říci, že tu funkci zvládá dobře, že je zasvěcen.“

Paní Grammetbauerová dodala:

… a zná historii.“

Jak úsměvné! Čili pan Mráz je vedle člena představenstva v Teplospolu, a. s. za město Třeboň též i předsedou Městské vodohospodářské společnosti, s. r. o. (ČOV). ČSSD má dále své členy i v komisích města.

Čili koalice ve městě není jen ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP 09, ale také Zdeněk Mráz za ČSSD. Koalice má tak fakticky s panem Mrázem 14 hlasů!

Svůj názor si jistě každý udělá sám.

Vyhláška o odpadech je v rozporu s  platnou legislativou – co na to vedení města a koalice?

 • V bodě Různé se zastupitel Jiří Vopátek zeptal, jak město postupuje podle vyhlášky, kterou vládnoucí koalice zavedla odpady „zdarma“ (viz dříve: http://trebon.zeleni.cz/jednani-zastupitelstva-mesta-trebon-ze-dne-10-prosince-2018/). Starosta města za ODS Jan Váňa nerozuměl dotazu. Místostarostka za ODS Jana Grammetbauerová odpověděla, že vyhláška je platná, protože jí nikdo nezrušil a musí se podle ní postupovat. Starosta poté potvrdil, že vyhláška je platná. Až když zastupitel Jiří Vopátek sdělil, že Ministerstvo vnitra ČR vyhlášku rozporuje, tak se pan starosta trochu více rozpovídal o tom,  že ministerstvo vnitra si hraje na soudce, že dohodnutý postup s ministerstvem vnitra dodržíme a uvidíme, kam se to posune dál …,  že vyhláška je platná a až jí někdo zruší, tak pak se tím bude teprve zabývat …, a že je to jen názor ministerského úředníka….

Jenže …..….

Jiří Vopátek k tomu dodal, že:

situace je trochu zvláštní, neboť vyhláška sice platná je, ale Ministerstvo vnitra ČR již dne 5. 3. 2019 vyrozumělo město Třeboň, že uvedená vyhláška je v rozporu s ústavním pořádkem ČR,  a tedy v rozporu s legislativou. Současně město Třeboň obdrželo právní rozbor Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly spolu s odůvodněním a upozorněním na nezákonnost! Ze stanoviska Ministerstva vnitra ČR lze přímo uvést, že úlevy a případná osvobození od poplatku nesmějí být založena na ústavně nepřípustném rozlišování neboli diskriminaci, kdy se odkazuje mimo jiné na Nález Ústavního soudu. Město Třeboň tak zachází s poplatníky rozdílným způsobem, což je v rozporu s principem rovnosti dle čl. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ve věci vyhláškou upravené ohlašovací povinnosti ministerstvo uvádí, že ve věci ohlašovací povinnosti zákon o místních poplatcích nezmocňuje obce k tomu, aby tuto povinnost mohly v obecně závazných vyhláškách vyloučit. Obce mohou v obecně závazných vyhláškách stanovit pouze lhůty pro její plnění.

Ministerstvo vnitra ČR vyhlášku zhodnotilo a konstatovalo, že osvobození pouze pro poplatníky s pobytem na území města ve vazbě na vyjádření města je v rozporu s ustanovením článku 1 Listiny základních práv a svobod a dále, že ustanovení výjimky z ohlašovací povinnosti je shledáno v rozporu se zákonem o místních poplatcích (§ 14 odst. 2).

Co z toho plyne? Město Třeboň má v tuto chvíli vyhlášku, která byla posouzena ze strany Ministerstva vnitra ČR s názorem, že je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, a též zákonem o místních poplatcích. I přesto, že uvedená informace je pro vedení města známá od 5. 3. 2019, tak starosta města, vedení města, resp. koalice se tváří, že se nic neděje. Vyhláška tak zkrátka platí a jede se dál!

Pokud nebude uvedená situace ze strany vedení města řešena, bude Ministerstvo vnitra ČR postupovat dle zákona a uplatní tak svá dozorová práva – tj. zahájení s městem správní řízení o pozastavení účinnosti vyhlášky. Pokud ke zjednání nedojde, tak bude podán návrh Ústavnímu soudu na zrušení vyhlášky. Ministerstvo vnitra ČR může bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy pozastavit vyhlášku v případě, že je ve zřejmém rozporu s lidskými právy a základními svobodami. Tak uvidíme, kam až to vedení města a koalice nechá dojít …… .

Pokud bude trvat vládnoucí koalice na tzv. odpadech zdarma, tak budou muset být osvobozeni i ti, kteří na území města a místních částí mají chatu či jinou nemovitost a nemají zde trvalé bydliště. A osvobodit tak zkrátka úplně všechny. A tedy i „neobčany“ města Třeboně a místních částí. Je pak otázka, zda za odpad, který tyto osoby produkují, má platit občan města Třeboně, když má město postupovat s péčí řádného hospodáře.

Aby se tomu totiž rozumělo: dle schválené vyhlášky se platí poplatek za odpad ve výši 500 Kč za každou nemovitost, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu (!) a předmětnou nemovitost vlastní občan s trvalým pobytem v Třeboni či místních částí. Uvedené platí též pro občana, který zde trvalé bydliště nemá! Čili jaký je tedy stav od 1. 1. 2019:

 • občané s trvalým pobytem na území města (včetně místních částí) jsou od poplatku za odpady osvobozeni, ale (!!):

již není osvobozen občan města, který má na území města (včetně místních částí) ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku ve výši 500 Kč/rok a to za každou takovou nemovitost, kterou vlastní.

Jistě se vyskytnou tací, kteří na straně jedné ušetří 500 Kč, protože mají  Třeboni či místní části trvalé bydliště, ale pokud budou vlastnit např. 2 nemovitosti, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu, tak jsou povinni nově za rok 2019 uhradit 1 000 Kč! Doposud byla platba poplatku vázána na trvalé bydliště! Takže je dle stávající vyhlášky pro ně horší stav!

Je otázkou, jak se bude pohlížet na situaci, kdy občan Třeboně uhradí městu poplatek dle uvedené vyhlášky, ve které je spatřována nezákonnost, ve výši 500 Kč z důvodu (jak říká vyhláška), že má na území města či místních částí např. chatu či jinou nemovitost, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu a vlastník této nemovitosti je občanem města! Bude se jednat o situaci, kdy se město bezdůvodně obohatí?

My i nadále odmítáme populistické odpady zdarma. Je to nesmysl, kterým město přichází o cca 4 mil. Kč ročně (při výši poplatku 500 Kč/osoba/rok).

Situací se i nadále zabýváme ……, neboť není možné, abychom začali žít ve městě pod vedením ODS, PRO Zdraví a Sport a TOP 09, ve kterém se budou schvalovat vyhlášky, které mohou být v rozporu se zákony a Nálezy Ústavního soudu.

Proč nebylo vedení města na zahájení Anifilmu?

 • Proč nebylo vedení města na zahájení a zakončení Anifilmu? Starosta za ODS Jan Váňa odpověděl, že on a kolegové nebyli přítomni  z toho důvodu, že je nikdo nepozval.

Co k tomu dodat? Zkrátka pozvaní byli všichni zastupitelé. Registrace probíhala tradičně, jako vždy, elektronicky prostřednictvím e-mailu. Místostarosta Petr Werner (PRO Zdraví a Sport) měl dokonce v divadle svou jmenovku s rezervovaným místem. Židle ovšem zůstala prázdná. Takže jaképak nepozvání …..

Celý záznam z jednání zastupitelstva města je zde:

Termíny pro jednání zastupitelstva města:

26. 8., 14. 10., 9. 12. 2019 a to vždy od 18 h v zasedací místnosti č. 118 Městského úřadu Třeboň.

Váš Klub zastupitelů Společně pro Třeboň

** V Třeboni dne 27. 5. 2019 **