28. 6. 2019

Co řešilo zastupitelstvo města na svém jednání 17. 6. 2019?

Hospodaření města za rok 2018. * Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2019. * Nabídka společnosti Teplospol, a. s. * Dotace na mokřad a revitalizaci toku v parku Aurora neprojde – aneb pan Mráz (ČSSD) opět vládnoucí ODS podržel. * Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Třeboň 2019 – 2021. * Naše požadavky a dotazy (Vopátek, Prášil, Michal) v rámci bodu různé. *

Hospodaření města za rok 2018

Zastupitelstvo města projednalo a poté schválilo účetní závěrku a také tzv. závěrečný účet města za rok 2018. Celý dokument je zveřejněn zde:

https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/organizacni-struktura/odbor-financni-a-majetkovy/prehled-hospodareni1/zaverecny-ucet-za-rok-2018.html

(www.mesto-trebon.cz → Městský úřad → Odbor finanční a majetkový → Závěrečné účty města)

K 31. 12. 2018 mělo město Třeboň k dispozici přes 118,7 mil. Kč (z toho tzv. sociální fond přes 0,6 mil. Kč a fond pro financování a obnovu vodohospodářského majetku necelých 5,6 mil. Kč). Hospodaření města za rok 2018 skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši přes 17,6 mil. Kč. 

Za zpracování investičního záměru výstavby zimního stadionu, který se v období 2016 – 2018 tlačil hlava nehlava, město vynaložilo přes 3,1 mil. Kč! 

Podstatné je, že město nemá žádné dlouhodobé úvěrové závazky a dále, že závazky v podobě půjčky vůči Státnímu fondu životního prostředí i nadále klesají, kdy stav těchto závazků k 31. 12. 2018 činí necelých 27,4 mil. Kč.

Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2019

Zastupitelstvo města schválilo na návrh rady města tyto dotace:

ŽadatelÚčelVýše dotace pro r. 2019
Asociace TOM – ZálesáciČinnost 201950 710 Kč
Taekwon-do TřeboňČinnost 2019215 779 Kč
TJ Jiskra TřeboňČinnost 20191 328 419 Kč
TJ Jiskra Třeboň – veslováníAkce – Výstavba a složení veslařské dráhy Lago Albano 2019100 000 Kč

V rozpočtu města je pro rok 2019 na dotace v oblasti tělovýchovy a sportu – celoroční činnost vyčleněno celkem 1 700 000 Kč. Dotace pro jednotlivé žadatele byla určena na základě počtu členů ve věku od 4 do 19 let potvrzených zákonnými zástupci (celkem 836, z toho soutěžících 454 x koef. 1,3 a nesoutěžících 382 x koef. 1), částka dotace na 1 člena byla stanovena ve výši 1 748,61 Kč. Rada města schválila a předložila zastupitelstvu města výši dotace dle návrhu Komise pro mládež a sport Třeboň (viz: https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/komise-a-vybory/komise-pro-mladez-a-sport.html).

Ptali jsme se, jak je to s tzv. elektronickou evidencí členů. Odpověď pana starosty Jana Váni (ODS) byla taková, že „má za to, že to fungovalo pouze u hokeje a nikdy nenastalo, že by to fungovalo i pro ostatní oddíly ….. to řeší tělovýchovná jednota …. je to čistě věc tělovýchovné jednoty a oddílů …. město v tom nehraje absolutně žádnou roli …. “.

Nabídka společnosti Teplospol, a. s. – pozemek p. č. KN 886/10 o výměře 247 m2 a pozemek p. č. KN 886/20 o výměře 7 m2 v k. ú. Třeboň, součástí je stavba – budova č. p. 1116/II, Třeboň (ulice Vrchlická, Třeboň)

Město Třeboň je akcionářem společnosti Teplospol, a.s. a od vedení uvedené společnosti město obdrželo nabídku na výše uvedené nemovitosti.

I přesto, že v diskusi zazníval souhlas s nákupem uvedeného majetku, tak nakonec zastupitelstvo nepřijalo usnesení, že s nákupem souhlasí. 

Uvedené nepřijetí usnesení vypovídá o tom, že vedení města nemá žádnou dlouhodobou vizi. Uvedené nemovitosti se nachází v sousední blízkosti stávajícího městského úřadu a nikdo nikdy neví, jaké budou potřeby města za 5, 10, 15 a více let. A kolik by město na nákup muselo vynaložit? 1 880 455 Kč bez DPH. Zájmová část (šrafovaně) – viz mapka níže:

Dotace na mokřad a revitalizaci toku v Třeboni – lázeňský park Aurora

Město Třeboň bylo úspěšné v žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (2014 – 2020), kdy město obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 3 325 571,06 Kč. Výše finanční podpory na níže uvedenou akci činí tak 100 %! 

A co mělo být cílem realizace? Dotace by městu posloužila na vytvoření mokřadního biotopu a zároveň na revitalizaci stávajícího vodního toku v parku u lázní Aurora. V místě plánovaného mokřadu se již v současnosti nachází zamokřená plocha, která má určitý potenciál na vytvoření vodního biotopu, proto zde byl navržen mokřad. Navržená stavba měla být začleněna do zájmového území jako jeho přirozená součást. Realizací by se sledovalo zachování rázu krajiny, zlepšení ekologické stability a ve své podstatě tak doplnění zaniklé nebo chybějící vodohospodářské opatření ve vymezeném území. Samotná realizace záměru by přispěla rovněž k ekologické rovnováze krajiny, která by poskytovala útočiště mnoha živočichům a zvýšila by biodiverzitu celého území. Lokalita měla být pěšími cestami zpřístupněna návštěvníkům, aby plnila vzdělávací a rekreační funkci (viz JEZÍRKO RŮŽOVÝ LEKNÍN u lázeňského domu Berta, viz foto níže). Dále v rámci stavby ve prospěch mokřadu v lázeňském parku Aurora mělo dojít k revitalizaci drobné vodoteče, která parkem protéká od severu k jihu a je zaústěna do rybníka Svět. Jedná se o evidovaný bezejmenný vodní tok ve správě Povodí Vltavy, s. p., který odvádí vodu od současné komunikace I. třídy Třeboň – České Budějovice. Vlastní úpravy byly navrženy v korytě tohoto vodního toku a oboustranných břehových partiích v části, který vede po parcelách města Třeboň (1977/3, 1977/16) a to v délce cca 620 m. Cílem revitalizace bylo vytvoření přirozeného tvaru toku (odstranění žlabovek, vytvoření přirozených meandrů, vytvoření 2 neprůtočných a jedné průtočné tůně) s tím, že místa křížení toku s pěšinami (trubní propustky a mostky) by zůstaly ve stávajícím umístění a stavu. 

Poprvé v historii podkladový materiál v této věci neobsahoval ani stanovisko rady města, přestože její jednání proběhlo téměř týden před jednáním zastupitelstva města.  Zápis a Usnesení RM v době projednávání tohoto bodu tedy zastupitelé neměli k dispozici. 

Usnesení ve věci přijetí dotace bylo formulováno pozitivně. Tedy Zastupitelstvo města schvaluje …… . Podkladový materiál se tak tvářil, že není nikde žádný problém. 

Dokonce „hladký“ průběh naznačovala i skutečnost, že na uvedenou akci již dne 31. 5. 2019 vyhlásilo město veřejnou zakázku (!!) – viz zde:

https://zakazky.mesto-trebon.cz/contract_display_327.html

Na zastupitelstvu města jsme se dozvěděli, že na uvedenou zakázku zareagovalo celkem 9 firem, které se na realizaci uvedeného mokřadu přihlásily.

Podstata diskuse se stočila bohužel zejména kolem hypotetického tvrzení, že uvedený mokřad zvýší výskyt bodavého hmyzu, tedy komárů. Přední odborníci toto tvrzení odmítají, neboť:

1.) zejména převažující severo-západní a západní větry obtížný hmyz odnáší na druhou stranu rybníka Svět, 

2.) mokřad měl být tzv. čistý. Případný bodavý hmyz by se stal přirozenou potravou pro řadu predátorů (žáby apod.), kteří jej za přirozeného potravinového řetězce požírají a tím samotný výskyt bodavého hmyzu přirozeně snižují. 

V rámci diskuse padala řada úsměvných vyjádření ze strany vedení města a též koaličních zastupitelů, a to jak kdo platí daně, že uvedený záměr je vyhazování peněz daňových poplatníků, jak se místostarostovi doma líhnou na zahradě komáři v nádržích umístěných na dešťovou vodu, že kvůli nim již v tuto dobu pomalu nemůže večer sedět na zahradě apod. ☺

Přitom již řadu let je v samotné těsné blízkosti lázeňského domu Berta JEZÍRKO RŮŽOVÝ LEKNÍN (viz foto) a žádné stížnosti na bodavý hmyz nikdy kvůli tomu nezaznívaly!

E:\STARY DISK 20 GB\02-USERS - vsechny FOTKY - 2 - od 1-1-2017\2019-06-23--jezirko u Berty a kurt u Berty\20190623_151127-jezirko Berta.jpg

JEZÍRKO RŮŽOVÝ LEKNÍN u lázeňského domu Berta

Vedení města odmítlo zpracování kvalifikovaného entomologického posudku, který by vyvrátil či potvrdil obavy vedení města. Důvody odmítnutí jsou zjevné, neboť posudek by hypotézy vedení města s nejvyšší pravděpodobností vyvrátil. 

Přitom o samotném záměru (vytvoření mokřadu) se pozitivně psalo již 9. 5. 2019 v Jindřichohradeckých listech. Zde je přímo text:

https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/lazensky-park-ozivi-prirodni-mokrady-20190509.html

Závěr: dotace nebude přijata, veřejná zakázka se zruší a výše uvedený záměr ve prospěch lázeňského parku, zachování rázu krajiny, zlepšení ekologické stability apod. se bohužel zkrátka realizovat nebude!  Místo toho, aby se rozhodovalo na základě věcných a ověřených argumentů, rozhodly laické představy, nepotvrzené hypotézy a amatérismus. Takto to bohužel v politice chodí. Je to velká škoda! Navíc je velmi zajímavé, že se finanční výbor (13. 6. 2019) uvedenou dotací vůbec nezabýval! Což je další nešťastný odklon od dříve zavedené (2006 – 2018) dobré praxe!

Zastupitel Zdeněk Mráz (ČSSD) opět vládnoucí koalici podržel a dokonce hlasoval proti přijetí dotace na uvedený účel. Přitom Zdeněk Mráz, když byl v roli místostarosty města, tak svým hlasováním na tehdejší radě města uvedený záměr hlasováním podpořil, resp. podporoval (Usnesení č. 555/2018-105 ze dne 25. 7. 2018)! Proč najednou takový obrat? Že by šlo o servilitu  za přijaté funkce od ODS? = funkce předsedy dozorčí rady Městské vodohospodářské, funkce člena představenstva ve firmě Teplospol, a. s., do které jej vedení města navrhlo. Opravdu má ODS svou „pojistku“ proti rebélii ve slabé třináctičlenné koalici? 

Přijetí dotace svým hlasováním nepodpořilo 13 zastupitelů z 23 přítomných (chyběl Josef Pindroch (ANO) a Jan Ďoubal (ODS)) – hlasovalo se o pozitivní formulaci usneseníZastupitelstvo města schvaluje rozhodnutí o přijetí dotace ……, konkrétně:

proti přijetí dotace (3): Zdeněk Mráz (ČSSD), Jan Vána (ODS), František Elexhauser (ODS)

hlasování se zdrželi (10): Jana Grammetbauerová (ODS), Jiří Masojídek (ODS), Zdeněk Kukačka (ODS), Anna Kahounová (ODS), Jaroslav Kubal (ODS), Viktor Ludvík (ODS), Petr Padrta (ODS), Petr Werner (PRO Zdraví a Sport), Jiří Hladílek (PRO Zdraví a Sport), Jiří Kuta (TOP 09) 

Náš klub Společně pro Třeboň jednotně hlasoval pro přijetí uvedené dotace (5): Jiří Vopátek, Petr Michal, Ondřej Prášil, Filip Holzer, Jan Lukavský

Pro přijetí dotace hlasovalo dalších  5 zastupitelů.

Hlasování ukázalo jednu důležitou, na první pohled neviditelnou, zajímavost. Pokud by bylo radou města a vedením města navrženo usnesení v negativní formulaci, tj. že Zastupitelstvo města  neschvaluje přijetí dotace, koalice by takto formulované usnesení neodhlasovala, čímž by vedení města „viditelně upozornilo“ na problém slabé koalice. Proto je z tohoto důvodu pro vedení města daleko výhodnější navrhovat formulovaná usnesení pozitivně, neboť v takovém případě už pouze stačí to, že koaliční  zastupitelé se zkrátka hlasování zdrží a usnesení přijato nebude a fakticky tzv. nevznikne. 

S ohledem na fakt, že tento postup se ze strany vedení města opakuje, tak o legitimitě takto pojatého postupu se budeme zajímat. 

Více viz uvedený odkaz a bod č. 12 (stopa 56:54):

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Třeboň 2019 – 2021

K uvedenému plánu se na webových stránkách města (aktuality, bod 3) vyjádřila místostarostka Jana Grammetbauerová (ODS) takto: „Od roku 2018 se intenzivně pracovalo na tom, abychom nadefinovali potřeby občanů a požadavky na organizace působící v sociálním sektoru…“

Věřme, že bude uvedený střednědobý plán (v pořadí již třetí) zveřejněn na webových stránkách města, neboť v rámci ankety mezi občany s názvem „Co postrádáte?“ v rámci péče o seniory a osoby se zdravotním postižením vyplynulo, že občané nejvíce postrádají domov se zvláštním režimem. Tedy právě to, co uvedená koalice v rámci projektových příprav spolu s analýzou odmítla, resp. odpískala s tím, že se má postarat stát, resp. kraj.

Viz dříve:

Dále v anketě převládá názor, že chybějí služby v oblasti péče o osoby v krizi, občané postrádají sociální bydlení, startovací byty pro mladé, dostupné bydlení pro seniory apod. Tak uvidíme, co vedení města pro výše uvedené oblasti, a nejenom pro ně, bude dělat.

V bodě různé zazněly z naší strany požadavky a dotazy

Zastupitel Jiří Vopátek:

a) požádal o písemné vyjádření právního odboru města, zda formulovaná usnesení, která procházejí na radě města, jsou v souladu se zákonem o obcích a to v porovnání s tím, co je uvedeno v zápise z jednání rady města a tím, co je uvedeno v soupisu usnesení z rady města z pohledu přidělovaných čísel usnesení a současně, zda formulovaná usnesení předkládaná k hlasování na zastupitelstvu města (ve vazbě na usnesení z rady města) jsou v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem zastupitelstva, 

b) se dotazoval na problematiku špatné vody, která občanům teče z kohoutků – problematika odkalování (https://www.mv-trebon.cz/) a dále havárie na vodohospodářském majetku města u Vratislavského domu, 

c) požadoval ekonomický komentář v rámci Výroční zprávy lázní za rok 2018, přičemž uvedený komentář byl obratem zastupitelům elektronicky zaslán. 

Zastupitel Ondřej Prášil požádal o kontejner na kovový odpad pro místní část Břilice. 

Zastupitel Petr Michal požadoval obnovu možnosti parkování (4 – 5 míst) před novou budovou Základní umělecké školy. 

Projednávání zastupitelstva města ze dne 17. 6. 2019:

Váš Klub zastupitelů Společně pro Třeboň

** V Třeboni dne 27. 6. 2019 **