7. 4. 2019

I přesto, že bylo apríla, tak bohužel apríl to v níže uvedených záležitostech rozhodně nebyl, neboť vedením města bylo rozhodnuto, že:

 • podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města budou i nadále pro veřejnost neveřejné. Resp., že se nebudou zveřejňovat. Se zveřejňováním materiálů nesouhlasili ani zastupitelé za ČSSD,
 • nebude součástí zápisu z jednání zastupitelstva města jmenovité hlasování zastupitelů, aby občané mohli jednoznačně vědět, kdo jak hlasoval. Se zveřejňováním jmenovitého hlasování nesouhlasili ani zastupitelé za ČSSD,
 • koaliční zastupitelé (spolu s jedním zastupitelem za ČSSD) nezvedli ruku pro přijetí dotace na revitalizaci památky tzv. staré radnice v centru města spolu s vytvořením Domu animace! Město Třeboň tak přišlo o dotační finanční prostředky ve výši přes 66,4 mil. Kč!! Dům animace v Třeboni je tak odpískán!
 • koaliční zastupitelé si nejtěsnější většinou schválili Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020 – 2022.

Celý záznam z jednání je k dispozici zde:

včetně diskuse nad rozšířením wellness u lázní Aurora (bod Různé).

Více informací zde:

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelé byli vedením města vyzváni k připomínkování nového jednacího řádu. Námi zaslané připomínky byly písemně spolu s odůvodněním vedení města zaslány 19. 3. 2019. Bohužel naše opakované klíčové připomínky vedení města odmítlo zapracovat. Na samotné jednání zastupitelstva města 1. 4. 2019 jsme je proto předložili k hlasování zastupitelům. Bohužel naše návrhy byli nejen koalicí, ale také zastupiteli za ČSSD odmítnuty. Konkrétně jsme chtěli:

 1. k bodu 7 v článku 4 vložit:

Městský úřad Třeboň zabezpečí, aby podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města spolu s pozvánkou byly vystaveny na chráněných webových stránkách města nejpozději 7 kalendářních dnů přede dnem zasedání.

Materiály pro jednání zastupitelstva města jsou rovněž zveřejňovány na webových stránkách města nejpozději 7 kalendářních dnů přede dnem zasedání. Tyto materiály jsou z důvodu ochrany osobních údajů přiměřeně upraveny.

 1. v článku 11, k bodu 6 – co se uvádí v zápise z jednání ZM – pod písmeno m) doplnit:

V samostatné příloze zápisu se uvádí jmenovité hlasování zastupitelů u každého bodu a to formou protokolu o hlasování.

 1. v článku 11, doplnit za bod 7 nový bod 8 a stávající bod 8 označit jako bod 9:
 1. Zápis z jednání zastupitelstva města spolu s protokolem o hlasování se v souladu se zákonem (= ochrana osobních údajů) zveřejňuje na webových stránkách města (www.mesto-trebon.cz).

Bohužel ani jeden shora uvedený náš návrh na změnu jednacího řádu nebyl přijat. Náš klub Společně pro Třeboň proto jednací řád bez shora uvedeného zapracování nepodpořil.

Kde jsme se výše uvedenými náměty inspirovali?

Inspirovali jsme se Jednacím řádem Zastupitelstva Jihočeského kraje, kde krajští zastupitelé mají tuto úpravu, citace:

Článek 11, bod 5:

Samostatnou přílohou zápisu jsou podkladové materiály k bodům programu, pozvánka, originál prezenční listiny, volební protokoly, protokoly o hlasování z hlasovacího zařízení, písemné návrhy usnesení, písemné dotazy, podněty a připomínky.

Článek 11, bod 8:

Pozvánka, podkladové materiály, usnesení, zápis se zveřejňují na internetových stránkách kraje, a to v upravené verzi v souladu s § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Třeboňští krajští zastupitelé – Jan Váňa za ODS a Zdeněk Mráz za ČSSD uvedenou úpravu v krajském jednacím řádu jednoznačně podpořili a hlasovali pro, v Třeboni uvedenou úpravu nepodpořili (viz 17. Zasedání Krajského zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 25. 6. 2015 – 199/ZK/15)!

Obdobnou úpravu má též město Písek, které zveřejňuje nejenom jmenovité hlasování zastupitelů v rámci jednání zastupitelstva, ale také jmenovité hlasování členů rady města Písek! V Písku jdou ještě dál a to – zveřejňují se zde podkladové materiály nejen pro jednání zastupitelstva města, ale také podkladové materiály pro jednání rady města!! Zkrátka shora uvedené naše návrhy nejsou nemožné! Můžete se podívat zde:

http://www.mesto-pisek.cz/samosprava/ms-56/p1=56

NEBUDE DŮM ANIMACE SPOLU S OPRAVENOU TZV. STAROU RADNICÍ

Koaliční zastupitelé spolu se zastupitelem za ČSSD nepodpořili usnesení ve věci přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 66 415 550,09 Kč (příspěvek EU 62 725 797,31 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 3 689 752,78 Kč) na projekt „Revitalizace památek v centru Třeboně“. Cílem projektu byla celková obnova památek v centru Třeboně. Projekt měl být dvouetapový, první etapa s názvem Park Lipovka měla být zaměřena na revitalizaci parčíku Lipovka, druhá etapa, Dům animace, měla být zaměřena na revitalizaci objektu bývalé radnice č. p. 1 na Masarykově náměstí.

Předpokládaný vlastní podíl města (odhad) byl vyčíslen na 20 855 405,23 Kč vč. DPH.

Uvedený projekt byl rozložen do 3 let (ukončení jednotlivých etap 30. 9. 2021 až 30. 9. 2022).

Usnesení o přijetí dotace tak nebylo zastupitelstvem přijato (pro přijetí dotace bylo 9 zastupitelů, proti přijetí dotace bylo 12 zastupitelů a 2 zastupitelé se zdrželi. Ve svém finále usnesení o přijetí i nepřijetí dotace fakticky nevzniklo).

Odpískáním shora uvedeného záměru je za situace, kdy vedení města rozhodlo o tzv. odpadech „zadarmo“, což je pro městský rozpočet mínus cca 4 miliony Kč/ročně, kdy občan na poplatku za odpad ušetří 500 Kč za rok!! Přitom každý ví, že nic není zadarmo, že to občané zaplatí jinak a jinde – tj. méně investic ve městě apod.

K takovému populismu je třeba dodat následující čísla. V Třeboni máme 8 219 poplatníků. Výše nákladů na jednoho poplatníka v rámci komunálního odpadu pro rok 2019 činí 963 Kč/rok. Uvedená pětistovka ročně na poplatníka znamená mínus pro městský rozpočet 4 109 500 Kč (pokud by se i nadále osvobodily děti do 3 let věku, tak to bude mínus necelé 4 miliony Kč). Za 4 roky to je to cca 16 mil. Kč! Přitom poplatek za svoz komunálního odpadu může dle legislativy činit až 1000 Kč/rok. V případě Třeboně je to pro městský rozpočet při nákladech 963 Kč/občan/rok částka mínus přes 7,9 mil. Kč/ročně!! Za 4 roky pak mínus přes 31,6 mil. Kč!! Což jsou peníze, které by město mohlo využít na investice různého druhu.

Zajímavé také je, že finanční výbor nepřijal níže uvedené usnesení:

Co z takového usnesení plyne? Finanční výbor zkrátka neschválil své nedoporučení zastupitelstvu města uvedenou dotaci přijmout! Jinými slovy lze přeložit tak, že by finanční výbor schválil své doporučení zastupitelstvu města uvedenou dotaci přijmout, kdyby usnesení finančního výboru znělo, že doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí uvedené dotace.

Přesto členové finančního výboru z řad zastupitelů uvedenou dotaci na Dům animace při hlasování  nepodpořili!

Navíc takové usnesení finančního výboru (viz výše číslo 18/2019) dle zákona o obcích nevzniklo (!!) a tudíž nemůže mít ani číslo ☺.

Celý zápis z jednání finančního výboru je k dispozici zde:

https://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id9231/zapis-s-financniho-vyboru-c.-4.pdf

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA NA OBDOBÍ 2020 – 2022

Nemohli jsme uvedený Střednědobý výhled podpořit, neboť spatřujeme tyto zásadní nedostatky:

 • předložený a schválený výhled počítá i nadále s „odpady zadarmo“ pro celé volební období. Je to populistické a navíc občané jsou diskriminováni, kdy naopak poplatek za odpad bude platit ten občan Třeboně, kdo má v Třeboni a místních částech nemovitost, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu (více viz
http://trebon.zeleni.cz/jednani-zastupitelstva-mesta-trebon-ze-dne-10-prosince-2018/)
 • výhled neobsahuje tzv. všestranný rozvoj města –neobsahuje žádný progresivní rozvoj v rámci SMART city, neobsahuje žádný směr v bytové politice města – žádné byty pro mladé, žádný fond v bytové oblasti, nepočítá se s žádnou projektovou dokumentací v oblasti seniorského bydlení, chybí v něm více financí na rekonstrukce ulic atd.,
 • nesmyslně se argumentuje tím, že z letošních finančních prostředků (r. 2019) ve výši 30 mil. Kč na tzv. rozšíření wellness lázní Aurora se neutratí ani koruna a proto je uvedená částka použita pro roky následující. Přitom vedení města již bude z této položky platit veřejnou zakázku (projekt, studie) na rozšíření wellness lázní Aurora. Takovouto „podivnou hru čísel“ jsem viděl poprvé a rozhodně to nevnímám jako příklad dobré praxe,
 • městské pozemky budou nabídnuty developerům = prodej městských pozemků, na kterých se dá stavět,
 • potřebné investice jako je kanalizace v Branné a zateplení domu s pečovatelskou službou (II.) je ve výhledu označeno pouze jen z pohledu vlastního podílu města. Z toho plyne, že pokud nebudou dotace, tak se tyto akce realizovat nebudou,
 • kapitola 8 – tzv. Financování = nebylo v předloženém výhledu vůbec dotaženo a navíc částky byly uvedeny naprosto chybně. Na tento nedostatek nikdo neupozornil ani na samotné radě města a dokonce ani finanční výbor!

Návrh je zveřejněn zde:

https://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id9205/Strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2022-NAVRH.pdf

Bod různé:

 • proběhla mimo jiné diskuse k rozšíření wellness v rámci lázeňského domu Aurora.

Vše v této věci bylo již napsáno viz:

a také řečeno na samotném zastupitelstvu města viz:

stopa: 3:12:28

K tomu je dobré dodat – shrnout -, jak bychom postupovali my, kdybychom to mohli ovlivnit. Náš postup by byl následující, neboť je třeba plně respektovat platný lázeňský statut:

 1. nejprve bychom takový záměr diskutovali napříč zastupitelstvem, abychom zjistili představy jednotlivých zastupitelů a též bychom s odborníky hledali vhodné inspirace v rámci lázeňských míst v ČR,
 1. poté bychom zadali zpracování tzv. studie proveditelnosti. Chtěli bychom tak podrobnou analýzu zejména z pohledu omezení daného území (s ohledem zejména na legislativu, na lázeňský statut, autorská práva k lázeňskému parku a lázeňské architektury) a možností citelného rozšíření vnitřního wellness do venkovních prostor,
 1. poté by následovala opět diskuse se zastupiteli města a též veřejností,
 1. v další fázi bychom zadali tzv. architektonickou soutěž na venkovní bazén, který by byl propojený s vnitřním bazénem (co nejtěsněji, nejšetrněji a i multifunkčně – s mobilním zastřešením, aby nedošlo k narušení lázeňského území, stavební architektury lázní a parku!) spolu s realizací saunového světa.

   Ohledně saunového světa je třeba se opět nechat poučit    

   v oblasti saunových technologiích a trendech, než  
   vymýšlet vlastní cestu. K nepřekonatelným subjektům     
   v této oblasti lze jmenovat společnost Infinit      
   (https://www.infinit.cz/). Jejich saunové světy jsou  
   promyšlené do každého detailu.

 1. opět diskuse a ladění,
 1. zadání projektové dokumentace.

Je třeba si uvědomit, že lázeňský park nemůže sloužit jako sportovně-relaxační areál!

S nepromyšleným a široce nediskutovaným záměrem v podobě zásahu do lázeňského parku, lázeňské architektury a okolí bychom nikdy nepřišli (a to se bohužel nyní ze strany vedení města stalo) a již vůbec bychom tak zbrkle nevypsali rovnou veřejnou zakázku.

Závěrem podotýkám, že chceme a podporujeme propojení vnitřního wellness do venkovních prostor, ale citelně a plně v souladu s lázeňským statutem, legislativou a to spolu s preferencí bazénu 50 m, dále preferujeme vybudovat moderní saunový svět a kapacita nikoliv 800, ale daleko menší s ohledem, že jde o lázeňské zdravotnické zařízení. Sportovní prvky patří někam jinam, nikoliv do areálu lázní!

Zapsal: Jiří Vopátek, zastupitel za Společně pro Třeboň

** V Třeboni dne 7. 4. 2019 **