2. 5. 2020

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, tak provozovatel Besedy Martin Ježek, který Besedě se svým skvělým týmem doslova vdechnul život a po dlouhá léta (od listopadu 2012) ji úspěšně provozoval, tak dostal výpověď (únor 2020), kterou mu dalo vedení lázní v čele se starostou města Janem Váňou (ODS, jednatel lázní).

Za vedení Jana Váni (ODS), období 2006-2010, byla Beseda slavnostně otevřena 21. 8. 2010, kterou v té době provozovaly lázně. Za těch pár měsíců jejího provozování v roce 2010 Beseda zatížila lázně provozní ztrátou ve výši přes 2,5 mil. Kč. Po komunálních volbách na podzim roku 2010 byl hledán jiný způsob jejího provozování a jistě si vzpomenete na to, že Beseda byla jeden čas také zavřena. O provozování Besedy tehdy projevil zájem současný provozovatel Martin Ježek, který se svým týmem do Besedy nemálo investoval – Besedu vybavil svým mobiliářem, bylo nutné vybavit i kuchyni apod. Besedu si tak opět oblíbila řada návštěvníků a spokojených hostů z řad turistů i místních občanů. A najednou se pan starosta Jan Váňa rozhodl zakročit a nájemce z Besedy „vyhnat“ a to v době, kdy od 12. 3. 2020 byl vyhlášen nouzový stav a následně došlo k uzavření Besedy v souvislosti s opatřením v „boji“ s koronavirem (COVID-19).

Provozovatel Besedy a všichni její zaměstnanci dostali tak hned dvě rány. Jednak výpověď z nájmu a současně její uzavření z výše uvedeného důvodu. Místo tržeb a spokojených zákazníků se dostavila ekonomická nejistota, tržby spadly na nulu, ale platba nájmu za Besedu spolu s výpovědní lhůtou 6 měsíců zůstala. Stejně tak platby záloh na energie apod. Pan Ježek se pokoušel s vedením města opakovaně domluvit. Bohužel neúspěšně. Pan starosta Jan Váňa (ODS), místostarostka Jana Grammetbauerová (ODS), místostarosta Petr Werner (PRO Zdraví a Sport) si při poslední schůzce 21. 4. 2020 trvali na svém. Výpověď platí, snížení nájmu za dobu nouzového stavu je předčasné.

S kolegou Petrem Michalem jsme se s celou problematikou seznámili a dovolili jsme si dopisem ze dne 7. 4. 2020 s popsáním situace oslovit koaliční zastupitele města a požádat je v této záležitosti o osobní schůzku (viz níže) s cílem, zda by bylo možné přehodnotit postup ze strany vedení města a lázní směrem k současnému provozovateli Besedy a to zejména s ohledem na ekonomické dopady nouzového stavu. Oslovili jsme tak zastupitele Ing. Jana Ďoubala (ODS) – zastupitel města, MUDr. Jiřího Hladílka (PRO Zdraví a Sport) – člen dozorčí rady Slatinných lázní Třeboň, s. r. o., Mgr. Petra Wernera (PRO Zdraví a Sport) – místostarosta města Třeboň, člen Rady města Třeboně a člen Valné hromady Slatinných lázní Třeboň, s. r. o. a také Ing. et Ing. Jiřího Kutu (TOP09) – člen Rady města Třeboň a člen Valné hromady Slatinných lázní Třeboň, s . r. o.

Pouze pan Ing. et Ing. Jiří Kuta vyslyšel naši prosbu a naší žádosti ve věci schůzky a našemu přání plně vyhověl. Ostatní shora uvedení schůzku odmítli – ve schůzce nespatřovali smysl. Spolu s Petrem Michalem musíme sdělit, že nás tento přístup nejen velmi zaskočil, překvapil, ale také zarmoutil. Proč se bránit vzájemné diskusi, která se dotýká města, lázní, občanů? A to zvláště v takovéto těžké situaci (boj s koronavirem a jeho ekonomické dopady do života občanů)?

Odmítání schůzek na úrovni zastupitelů a členů orgánů městských společností je pro nás tou nejhorší zkušeností z komunální politiky. Zkrátka takový „zářez“ do vzájemných vztahů v rámci zastupitelů či členů orgánu městské společnosti jsme ani trochu nečekali. Mrzí nás to o to více, neboť důvěra v nové zastupitele, kteří zkrátka „chtěli být jiní“, zde byla. Po tomto přístupu zůstala jen jakási „divná pachuť“, kdy cílem není v těchto věcech, které se dotýkají občanů (a ty nezajímá koalice, opozice), se domluvit, ale jen a jen panovat, rozhodovat a ničit to, co funguje.

Poděkování patří Ing. et Ing. Jiřímu Kutovi! Nesmírně si jeho postoje ke schůzce vážíme a ceníme. To má totiž obrovskou hodnotu. Hodnotu v ochotě a vstřícnosti si vyslechnout problém, rozebrat jej a popovídat si o možnostech, jak situaci řešit. Bohužel „hlava“ vedení města nevychladla a dlouhý a hluboký šrám zůstává ……..

E-mail s dopisem koaličním zastupitelům:

Zasílaný dopis v e-mailu:
Vážený pan
MUDr. Jiří Hladílek, člen dozorčí rady Slatinných lázní Třeboň, s. r. o.
Mgr. Petr Werner, místostarosta města Třeboň a člen Valné hromady Slatinných lázní Třeboň, s. r. o.
Ing. et Ing. Jiří Kuta, člen Rady města Třeboň a člen Valné hromady Slatinných lázní Třeboň, s. r. o.
Ing. Jan Ďoubal, zastupitel města Třeboň

Doručeno elektronicky na e-mailové adresy.

V Třeboni dne 7. dubna 2020
Vážení kolegové,

dovolte nám, abychom se na Vás, z pozice zastupitelů města Třeboně, obrátili a požádali Vás o společnou schůzku v následující záležitosti.

V posledních dnech se k nám dostala informace ve věci podané výpovědi bez udání důvodu současnému dlouholetému nájemci areálu Besedy Martinovi Ježkovi, kterou obdržel ze strany společnosti Slatinné lázně Třeboň (dále jen lázně). Martin Ježek má Besedu pronajatou na dobu neurčitou na základně platné nájemní smlouvy z roku 2012, kdy část areálu byla dle podnájemní smlouvy podnajata podnikateli Martinovi Voldřichovi.
Dne 27. 2. 2020 byla nájemci Martinovi Ježkovi, zcela nečekaně, prostřednictvím zaměstnanců lázní, doručována výpověď na ukončení nájemního vztahu. Martin Ježek ji však bez svého právního zástupce odmítl převzít. Stejně tak nedošlo k jejímu převzetí prostřednictvím doručování ze strany České pošty, s. p. Nicméně pan starosta, z pozice též jednatele lázní, považuje výpověď za doručenou a tudíž platnou. Pokud by tomu tak bylo, tak výpovědní lhůta běží od 1. 3. 2020 a nájemní vztah se ukončí k 31. 8. 2020.

Dovolte nám, jako kolegům zastupitelům, se na Vás v této věci obrátit s žádostí o spolupráci, neboť jako zastupitelé nerozumíme tomu, proč by měl být nájemní vztah ukončen za situace, když mimo jiné:

Martin Ježek spolu s Martinem Voldřichem a také se svým týmem skvělých zaměstnanců doslova a do písmene vdechli Besedě život a velmi úspěšně ji v souladu s kolaudačním rozhodnutím a nájemní i podnájemní smlouvou provozují. Svou pracovitostí a nadšením se podařilo uvedený podnik vést tak, že se jedná o zařízení, které ekonomicky prosperuje, lázně ani město není provozem ekonomicky zatíženo a v letech 2011 a 2012 doslova a do písmene uvedení provozovatelé vytrhli lázním Berta a také městu Třeboň doslova trn z paty, neboť lázně Besedu provozovat zkrátka neuměly. Možná si vzpomenete, že Beseda byla na nějaký čas z ekonomických důvodů uzavřena. Uvedeným mladým lidem se podařilo Besedu s nemalými svými náklady zprovoznit, kdy za celý objekt platí roční nájemné ve výši 574 992 Kč vč. DPH. Provoz Besedy je velmi energeticky náročný, neboť roční zálohy na energie se pohybují v částce nad 1 mil. Kč.
Pokud jde o úhradu nájemného, tak v této věci není ze strany provozovatele Martina Ježka, ani ze strany podnájemce Martina Voldřicha žádný problém. Vše bylo dosud hrazeno řádně a včas.

Podle našich informací, se Martin Ježek pokoušel, a i v tuto chvílí pokouší, o revizi jednostranného rozhodnutí o výpovědi. Dále se, v době celosvětové pandemie COVID-19, pokouší domluvit na snížení nájemného po dobu trvání vládou nařízeného nouzového stavu. Jde o zcela pochopitelnou žádost v situaci, kdy každý z nás v této zemi zažívá velmi těžké chvíle a všichni tak procházíme neobvykle zatěžkávací zkouškou a to i po lidské stránce.

Pan starosta Váňa, v roli též jednatele lázní, nechce o smírném řešení vzniklé situace, ani slyšet. Dokonce nechce slyšet ani o snížení výše nájmu po dobu nouzového stavu, který byl dne 12. 3. 2020 vyhlášen s účinností od 13. 3. 2020, v důsledku čehož byl provoz Besedy, zásahem vyšší moci, zcela uzavřen. Tato situace – uzavření provozu Besedy v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 – znamená, že provozovatelům i nadále trvá povinnost hradit nájemné, kdy současně chybí provozní tržby. Provozovatelům vznikají náklady nejen explicitní, ale rovněž nemalé náklady implicitní, tedy v podobě ušlých potenciálních tržeb.

Jistě společně chápeme, že pro drobné podnikatele je to situace zcela likvidační. V tomto konkrétním případě je to likvidační nejméně dvojnásob, neboť úspěšný provozovatel je z Besedy „vyháněn“ v situaci, kdy v těchto měsících jsou ze strany provozovatelů sčítány ekonomické ztráty a až se budou moci opět nadechnout a postavit na nohy, tak k 1. 9. 2020 musí Besedu opustit. Mezičas nadechnutí do 30. 8. 2020 jim jen velmi obtížně dovolí dostát všem závazkům. Pro OSVČ, jakožto drobného podnikatele, je takováto situace – jak z pohledu zásahu vyšší moci (pandemie a nouzový stav), tak i z pohledu zásahu do zamezení pokračování v ekonomické činnosti v Besedě ze strany starosty města a i jednatele lázní v jedné osobě – doslova ekonomicky a také lidsky likvidační.

Vážení kolegové, tedy obracíme se na Vás v těchto těžkých a také složitých chvílích, neboť Vás považujeme za jistou naději, jak tento stav ku prospěchu poctivých, pracovitých živnostníků a také ku prospěch mladé generace zlepšit.

My, jako opoziční zastupitelé nejsme schopni tuto situaci řešit samostatně jinak, než pouze tak, abychom využili možnosti a oslovili Vás. Rádi bychom také uvedli, že v tomto konkrétním případě musí jít politika – opoziční, koaliční – zcela stranou. Všichni jsme zastupitelé, zástupci občanů a ti od nás v těžkých chvílích právem očekávají o to větší pomoc. Spory, které máme politicky mezi sebou, to opravdu nikoho nezajímá. Pojďme společně řešit situaci, kdy tři mladé rodiny s pěti dětmi skončí od 1. 9. 2020 včetně zaměstnanců bez jakéhokoliv příjmu po nedobrovolném absolvování uvedeného zásahu vyšší moci, když sami – a to je třeba také velmi ocenit – hodlají Besedu provozovat i nadále. Věřte, že i po skončení nouzového stavu a otevření restauračních zařízení to nebudou mít vůbec, ale vůbec jednoduché. Pojďme udělat tento dobrý, nezištný skutek ve prospěch mladých, pracovitých a poctivých občanů, které tato země i toto město potřebuje.

Dovolíme si rovněž doplnit, že s veškerou komunikací mezi starostou města a Martinem Ježkem jsme písemně a detailněji obeznámeni.

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou požádali o společnou schůzku ve formátu Vy a my níže podepsaní. Jsme schopni se sejít v jakýkoliv den (Po až Ne) a i hodinu (v pracovních dnech od 17 h, v So či v Ne kdykoliv).

Velmi uctivě Vás prosíme, abyste naší prosbě vyhověli a navržená naše společná schůzka proběhla co nejdříve na Vámi stanovém termínu a na Vámi stanoveném místě. Věřte, že nám a jistě i Vám jde o dobrou věc. Politiku a naše jiné neshody hoďme nyní za hlavu, neboť v této těžké chvíli jde o mnohem více.

Děkujeme za Vaše pochopení!

S úctou

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.; v. r., člen zastupitelstva města Třeboň

Mgr. Petr Michal; v. r., člen zastupitelstva města Třeboň


Jiří Vopátek, zastupitel města za Společně pro Třeboň
– 30. 4. 2020 –