13. 4. 2017

Jak jsme již informovali (http://trebon.zeleni.cz/sportovni-plocha-na-kopecku-v-ulici-vodarenske-byla-a-mozna-i-nadale-je-v-ohrozeni/) o jednání Zastupitelstva města, které proběhlo 30. 1. 2017, byla snaha vyčlenit plochu, která je nyní vedená jako plocha občanského vybavení – sport a rekreace, na plochu bydlení. Zastupitelstvo města tomu dalo STOP. Ovšem tím to neskončilo.

Na jednání Zastupitelstva, které se konalo 20. 3. 2017, se opět jednalo o prověření celé plochy pro účely bydlení.

Připomeňme, že stávající plocha vymezená pro sport a rekreaci ve Vodárenské ulici je dle stávajícího územního plánu (žlutá plocha) od samého začátku vymezena jako plocha občanského vybavení pro sport a rekreace a je vedená jako plocha stabilizovaná:

Zdroj:

http://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mestsky-urad/uzemni_planovani/trebon/02_Trebon_Hlavni_vykres.pdf

K záměru prověřit, a poté přeměnit uvedenou plochu na bydlení, proběhla široká diskuse, která jednoznačně prokázala, že zastupitelé nechtějí tuto plochu zastavět. Potvrdili její smysl a význam pro její zachování právě pro sport a rekreaci.

Zastupitel a radní Jiří Vopátek k uvedené záležitosti uvádí: „Opakovaně jsem proti, aby tato plocha byla vyčleněna pro účely bydlení. Na jednání rady města 1. 3. 2017 jsem hlasoval proti takovému záměru. Navíc žádné změny územního plánu, ani nový územní plán, nikdy neměnily statut této plochy. Tyto plochy, kterých ve městě moc není, je třeba chránit pro neorganizovaný sport a také pro oddychové zóny, které mohou využívat i starší obyvatelé této lokality. Na straně jedné souhlasím, že stávající hřiště je v neutěšeném stavu, to je třeba napravit. Stačí provést smysluplnou revitalizaci, nikoliv rozparcelovat a zastavět. Statut této plochy je třeba zachovat. Jedná se o lokalitu velmi zahuštěnou. Jako Město zdraví se nemůžeme k těmto plochám chovat tak, že tyto plochy budeme zmenšovat či rušit za účelem rozšiřování stavebních parcel. To je nepřijatelné a nezodpovědné pro budoucí generace. Na jednání rady města a také na zastupitelstvu města jsem upozornil, že k této lokalitě existují odborná stanoviska odborů městského úřadu z roku 2005, 2008, 2009 a také z roku 2013, kdy se opakovaně upozorňovalo, že se jedná se o stavebně zahuštěnou lokalitu s tím, že stávající veřejné plochy není vhodné zmenšovat; plocha by měla být zachována pro potřeby občanů – sportovní a volnočasové aktivity; ploch tohoto typu je ve městě relativně málo.“

Jsme rádi, že zvítězil zdravý rozum a zastupitelstvo města návrh na prověření této plochy na bydlení zcela 14 hlasy zamítlo, 4 zastupitelé se zdrželi a pouze 4 zastupitelé z vedení města byli pro, aby se tato plocha prověřila na bydlení.

 

Záznam z jednání zastupitelstva můžete sledovat zde:

http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava-mesta/zastupitelstvo-mesta/videoarchiv-zm.html?video_id=88

Stopa: 1:42:13 – projednávaný materiál pod názvem „Dodatek č. 2 – zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň“

 

Vaši zastupitelé za Společně pro Třeboň!

Jiří Vopátek, Ondřej Prášil a Petr Michal

 

Třeboň, 6. dubna 2017