26. 4. 2019

Rada města zvyšuje nájemné v městských bytech, vybrala firmu pro zpracování projektové dokumentace ve věci Rozšíření wellness centra lázní Aurora a schválila nepřijetí dotace na podporu akce Mezinárodní jazzová setkání v roce 2019.

  • (Usnesení RM č. 256/2019-12)

Rada města schválila s účinností od 1. 8. 2019 zvýšení nájemného v nájemních bytech města Třeboně. Detaily ze zápisu neznáme.

  • (Usnesení RM č. 263/2019-12)

Rada města rozhodla jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zpracování projektové dokumentace – Rozšíření wellness centra lázní Aurora“, na základě posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka účastníka Code spol. s. r. o., Pardubice, IČ 49286960 s cenou 1 960 000 Kč bez DPH. Současně rada města schválila uzavření smlouvy o dílo.

Současně rada města rozhodla o vyloučení třech účastníků z důvodu nedodržení zadávacích podmínek.

Náš názor připomínáme zde:

Uvedené budeme i nadále sledovat!

  • (Usnesení RM č. 270/2019-12)

Rada města  schválila nepřijetí dotace z Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika na podporu akce Mezinárodní jazzová setkání v roce 2019. Současně bylo radou města uloženo odboru kultury a cestovního ruchu předložit návrhy na využití alokované částky ve výši 80 000 Kč z rozpočtu odboru pro uspořádání alternativních akcí.

Vaši zastupitelé za Společně pro Třeboň – druhý nejsilnější klub v zastupitelstvu města.

Jiří Vopátek, Ondřej Prášil, Petr Michal, Jan Lukavský a Filip Holzer.

** V Třeboni dne 24. 4. 2019 **