29. 1. 2019

V úvodu byla zastupitelům představena nová generální ředitelka Slatinných lázní Třeboň Libuše Kotilová, která nastínila svojí ideu, jak bude lázně řídit. Idea se opírala zejména o to, co se dozvěděla od zaměstnanců a také samotných klientů lázní …

S negativním lustračním osvědčením vystoupil místostarosta Petr Werner (Pro Zdraví a Sport), který byl na ustavujícím listopadovém (r. 2018) zastupitelstvu nařčen ze spolupráce s STB. Zastupitel Jiří Hladílek za subjekt Pro Zdraví a Sport vyzval Terezii Jenisovou k omluvě za snahu zdiskreditovat Petra Wernera. Tuto výzvu předal Terezii Jenisové v písemné podobě …

Hlavním bodem tohoto zastupitelstva však bylo schvalování rozpočtu města pro rok 2019. Vedla se dlouhá diskuse, ve které byl nejaktivnější náš klub Společně pro Třeboň. Z naší strany bylo upozorněno na skutečnost, že město v tuto chvíli porušuje zákon o rozpočtových pravidlech, kdy město nemá schválený Střednědobý výhled rozpočtu alespoň na rok 2020 a 2021. Bylo slíbeno, že uvedené bude v dohledné době napraveno, neboť za nesplnění této povinnosti městu hrozí pokuta až do 1 mil. Kč.

A jaké položky se diskutovaly? Zejména:

 1. na straně příjmů:
 • bohužel „díky odpadům zdarma“ je městský rozpočet „chudší“ o téměř 4 mil. Kč, kdy ovšem na druhé straně rostou náklady na odpadové hospodářství o 10,5 % (tj. + 1 162 000 Kč) na celkových 12 280 000 Kč,
 • bohužel Městská sportovní organizace, příspěvková organizace, musí městu vrátit 1,3 mil. Kč z dříve poskytnutého finančního příspěvku na svou činnost. Je to škoda, neboť vedení uvedené organizace se maximálně snažilo na svém provozu šetřit. Navíc letošní příspěvek na činnost jí byl pokrácen o více než 700 000 Kč. Takže letos uvedená organizace přišla o více než 2 mil. Kč v rámci příspěvku na svou činnost …,
 • pokud lázně Berta budou od cca září 2019 do cca května 2020 procházet rekonstrukcí (což vítáme) a budou tak uzavřeny, tak lázně jako celek se jistě propadnou do účetní i daňové ztráty. V případě, že je daňová ztráta „plánována“, tak je nesmysl, aby lázně platily městu stejnou výši nájemného ve výši 80 mil. Kč. Na uvedené jsme již v minulém volebním období upozorňovali. Navíc lázně samotné budou potřebovat finanční prostředky k úhradě tzv. fixních nákladů. Vzhledem k tomu, že v této věci chybí názor finanční správy, požádali jsme, aby město za pomoci daňového poradce a právníka učinilo u finanční správy daňové posouzení této záležitosti. Jinak hrozí budoucí doměření daně lázním a tím také penále . S ohledem na odstávku lázní je tak nutné reagovat snížením nájmu lázním a to v úrovni plánované ztráty pro rok 2019,
 • diskuse byla též kolem nájmu Třeboňských lesů a rybníků (městské obchodní společnost), kterým se zvyšuje nájemné o 300 000 Kč. Toto zvýšení ohrožuje společnost jednak v plnění lesního plánu, téměř v nemožnosti tvorby daňové rezervy (nutná deponace finančních prostředků na bankovním účtu) a také v boji s kůrovcem. Na druhé straně bylo slíbeno, že pokud by společnost nakonec potřebovala úlevu z uvedeného nájmu, tak na to bude během roku reagováno …….,
 1. na straně výdajů:
 • bohužel chybí několikráte deklarovaná podpora rozvoji terénním sociálním službám, když se opustila projektová příprava na tzv. Třístupňové seniorské bydlení, jehož přípravu i nadále považujeme za důležitou z pohledu budoucna. Snad se postupně podaří nastartovat diskusi nad sociálními službami a více je finančně podporovat. Navýšení finančních prostředků ve prospěch sociálních služeb budeme i nadále podporovat …,
 • výdaje na odpady nám rostou, což je dáno růstem nákladů v oblasti odpadového hospodářství ……,
 • jsme rádi, že zůstala podpora na akce hodného zřetele jak Festivalu okolo Třeboně, tak i Divadelnímu festivalu. Což bylo hned v úvodu k rozpočtu změněno a předložený návrh rozpočtu byl tak pozitivně upraven ……,
 • diskuse byla též k výstavě soch v exteriéru ve spolupráci s lázněmi Aurora (400 000 Kč z rozpočtu města). Zazněl dobrý nápad, kdy by bylo dobré některou sochu vybrat a přímo zakoupit, neboť mezi nejvyšší výdaje na tuto výstavu zahrnuje samotná doprava soch …… . Zkrátka jsou města, které i tímto způsobem (zakoupením vhodných soch) investují do kultury či uměleckých děl …..,
 1. kapitálové výdaje (= investice):
 • v rozpočtu máme bohužel jen investici do jedné ulice (4,9 mil. Kč – ulice Potoční v Břilicích). Přitom v loňském roce se plánovalo, že letos na investice do komunikací půjde 15 mil. Kč ….,
 • rozpočet obsahuje položku 30 mil. Kč na venkovní wellness. K tomu je nutné dodat, že tato položka bude postupně projednávána v zastupitelstvu města – studie, projektová dokumentace apod. Bude nutná změna územního plánu v samotném vnitřním lázeňském území, bude třeba získat povolení ministerstva zdravotnictví a Českého inspektorátu lázní a zřídel …… . Rozumnou podobu budeme v souladu s naším volebním programem i nadále podporovat a to tak, aby to bylo v souladu s vnitřním lázeňským statutem a lázně nebyly v ohrožení ztráty statutu zdravotnického zařízení ……,
 • jistě se též budeme na dalších jednáních zastupitelstvu města bavit o revitalizaci veřejného prostranství nákupního střediska na Hliníku …… . Už bylo na čase ……,
 • položka obsahuje položku Smart City – zatím se počítá se zavedením free wifi na městském úřadě pro občany. Což je jistě v pořádku. My chceme další rozvoj v oblasti SMART. Vedení města byla nabídnuta naše spolupráce. Z naší strany byly zaslány informace ve věci výzvy Jihočeského kraje (podpora v oblasti dopravy, nakládání s odpady, energií, sociálních služeb apod.). Vedení města se pozitivně vyjádřilo i pro vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily. V této oblasti jsme veškeré, nyní aktuální, informace zaslali  vedení města a nabízíme společnou spolupráci v budování SMART Třeboň …… . Náměty na SMART nám mohou občané zasílat, budeme tak tvořit potřebný zásobník …. .

Schválený rozpočet města je (či v dohledné době bude) zveřejněn zde:

https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/rozpocty.html

Dále byla schválena změna zakladatelské listiny městské společnosti Městská Vodohospodářská, s.r.o., kdy byla nově zřízena dozorčí rada. Její členy bude jmenovat valná hromada, tedy rada města.

Další pozitivní zprávou je, že byl zejména díky naší iniciativě zřízen osadní výbor Holičky, viz dříve:

Dále byly schváleny nové odměny zastupitelům města:

 1. uvolnění zastupitelé pobírají odměnu automaticky, není třeba schvalovat, nicméně nově budou pobírat:

místostarosta, místostarostka: 57 909 Kč/měsíčně

 1. neuvolnění zastupitelé budou nově pobírat:
 • neuvolněný starosta (60 %): 39 484 Kč/měsíčně
 • člen rady města: 5 500 Kč/měsíčně
 • člen rady a předseda výboru nebo komise: 7 500 Kč/měsíčně
 • předseda výboru nebo komise: 3 700 Kč/měsíčně
 • člen výboru nebo komise: 2 000 Kč/měsíčně
 • člen zastupitelstva: 1 700 Kč/měsíčně

Nezastupitelům, kteří pracují ve výboru finančním a kontrolním a dále nezastupitelům, kteří pracují či budou pracovat v komisích města, zůstává zachovaná odměna ve výši 500 Kč za každé jednání.

V bodě Různé se diskutoval havarijní stav v Břilicích, lázně, …… .

Program jednání zastupitelstva města:

https://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id9115/Pozvanka-28.01.-v.r.pdf

Celý záznam z jednání je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=c5HXFsDlNxo

Vaši zastupitelé za subjekt

Společně pro Třeboň

** 29. 1. 2019 **