15. 5. 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo dne 9. 5. 2019 publikaci „Národní dotační zdroje“, která svými jednotlivými dotačními tituly reaguje na skutečné potřeby zejména obcí a krajů.  Podle ní může vedení města žádat o celou řadu dotačních titulů v oblastech:

 • bydlení,
 • rozvoje venkovských oblastí, cestovního ruchu, infrastruktury,
 • ochrany životního prostředí apod.

A na co konkrétně by mohly dotace sloužit?

 • na podporu obnovy místních komunikací – výše dotace až 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů (minimálně 0,5 mil. Kč, maximálně 5 mil. Kč na jednu akci),
 • na vybudování výtahů – tam, kde město má své byty či je členem tzv. společenství vlastníků – max. 50 % nákladů na realizaci, maximálně však 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu. Lze tak řešit problémy např. ve Vrchlického ulici, kde občané oprávněně výtah požadují;
 • na výstavbu nových bytů s pečovatelskou službou pro seniory ve věku 65+ nebo pro osoby s takovým zdravotním stavem, který způsobil závislost na pomoci jiné fyzické osoby – lze získat dotaci max. 600 000 Kč na jeden byt;
 • na architektonickou a urbanistickou soutěž – např. pro řešení rozumného venkovního bazénu u lázeňského domu Aurora spolu s řešením mobilního zastřešení a s vybudováním saunového světa tak, aby uvedené bylo plně v souladu s lázeňským statutem. Dotace až 50 %, maximálně do 400 000 Kč na jednu soutěž;
 • na regenerace veřejných prostranství na sídlištích – např. pro lokalitu Hliník a ulice Nádražní – zde by se muselo jednat s vlastníky dotčených pozemků, neboť podmínkou je, aby pozemky byly ve vlastnictví města. Výzva je již otevřena – dotace může činit až 50 %, nejvýše 6 mil. Kč na projekt;

 • na pořízení sociálních a dostupných bytů – celková alokace finančních zdrojů činí pro rok 2019 až 650 mil. Kč! Dotace činí až do výše způsobilých nákladů investičního záměru, nejvýše však do částky určené jako součin podlahové plochy sociálních bytů a průměrné ceny stavebních prací zveřejněné Českým statistickým úřadem za rok předcházející;
 • na snížení světelného znečištění – minimálně 50 000 Kč na jeden projekt, maximálně 2 mil. Kč na jeden projekt;
 • na zateplení budov;
 • na výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací (dle programu) – pro místní části  Branné, Přeseky, Nové Hlíny;
 • na zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu;
 • na příspěvek na výkon sociální práce – § 102 a §  103 z. č. 108/2006 Sb. Program pro obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným úřadem, kraje;
 • na cyklistické stezky – výstavba, oprava a též na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy. Pro rok 2019 je alokováno 200 mil. Kč;
 • na zvyšování bezpečnosti v dopravě (chodníky, přechody, nasvětlení přechodů pro chodce, ….);
 • a další, viz příloha – Shrnutí dodatčních titulů dle vyhlašovatelů.

Přehledně strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, alokace oprávněných žadatelů, míry dotace, podmínek projektových žádostí a další podrobnosti viz:

https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-Prave-vychazi-publikace-Narodni-dotacni-zdroj

Jiří Vopátek, zastupitel města za subjekt Společně pro Třeboň

** V Třeboni dne 15. 5. 2019 **

Příloha:

Shrnutí dotačních titulů dle vyhlašovatelů

Zdroj:

https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-Prave-vychazi-publikace-Narodni-dotacni-zdroj