15. 5. 2019

Dům animace a co na to starosta Jan Váňa – vznik Klubu zastupitelů Společně pro Třeboň – Jaké prodeje městského majetku se připavují? – na Hliníku tekla špatná voda– Lázně potřebují změnu?

  • Starosta města Jan Váňa (ODS) nerespektoval písemnou žádost zastupitele Jiřího Vopátka ve věci znovuprojednání dotace na Dům animace. Došlo totiž k situaci, že v rámci hlasování na zastupitelstvcu města nebylo jednoznačně schváleno odmítnutí dotace na Dům animace. Proto byl starosta města na tento stav upozorněn a požádán, aby nezasílal na Ministerstvo pro místní rozvoj dopis, že příslušné usnesení o přijetí dotace bylo neschváleno.

Jiří Vopátek popsal a doložil zmatečné hlasování na radě města a finančním výboru (s předsedou FV se J. Vopátek osobně sešel a věc prodiskutoval) a současně poukázal, že zastupitelstvo města nepřijalo usnesení v této věci. Orgány města tak fakticky neodhlasovaly odmítnutí dotace!

Pan starosta však i přesto dne 15. 4. 2019 dopis odeslal.

Nelze souhlasit s názorem pana starosty Jana Váni, že když se hlasuje o přijetí dotace (pozitivně navržené usnesení) a pro toto usnesení nehlasuje nadpolovičně většina, že i tak byla projevena vůle dotaci nepřijmout. Usnesení orgánů města jsou dle zákona přijata tehdy, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina. A tak se v tomto případě nestalo.

Orgány města tak nebyla jednoznačně vyjádřena vůle pro odmítnutí předmětné dotace, neboť s ohledem na formulaci usnesení dle hlasování zde není očividný nesouhlas s předloženou dotací. V takovém případě – dle metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků (např. říjen 2009, Ministerstvo vnitra ČR, č. 21) – se doporučuje předsedajícímu (starostovi města) přenést rozhodnutí o identickém bodu na příští zasedání zastupitelstva obce, aby došlo ke konečnému rozhodnutí, protože k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina všech zastupitelů. Právo navržení znovuprojednání určité záležitosti na zasedání zastupitelstva obce má samozřejmě každý člen zastupitelstva obce

Rada města má zastupitelstvu města předložit takovou formulaci usnesení (obdobně finanční výbor), aby vyjadřovalo vůli zastupitelstva a usnesení tak fakticky vzniklo.

  • Zastupitelé zvolení za Společně pro Třeboň (Jiří Vopátek, Petr Michal, Ondřej Prášil, Filip Holzer, Jan Lukavský) – koalice Strany zelených, hnutí Občané městu, město občanům a České pirátské strany – založili 9. 5. 2019 v souladu s čl. 13 Jedancího řádu Zastupitelstva města Třeboň svůj klub zastupitelů:

předseda klubu: Jiří Vopátek (SZ)

1. místopředseda klubu: Petr Michal (hnutí OMMO)

2. místopředseda klubu: Jan Lukavský (Piráti)

  • Jiří Vopátek se obrátil na městský úřad ve věci – na jaký městský majetek se zpracovávají znalecké posudky z důvodu zjištění ceny v místě a čase obvyklé. Na základě písemné odpovědi obdržel informaci, že uvedené ceny se aktuálně zjišťují u následujícího městského majetku:

→ pozemky v průmyslovém areálu v Třeboni

→ pozemky v lokalitě ul. Novohradská (bývalý areál TS Třeboň, s. r. o.) = na těchto pozemcích mělo v budoucnu „vyrůst“ tzv. Třístupňové seniorské bydlení, které ale současná koalice odmítá! Jde o nejcennější pozemky města!!

kotelny na sídl. Hliník a ul. Táboritská v Třeboni

→ objekt č. p. 3 vč. Pozemku st. 17 k. ú. Přesece = jde o bývalou prodejnu a také úřadovnu obce

→ objekt č. p. 114/I vč. Pozemku p. č. 36 a pozemek p. č. 33/1 vše v k. ú. Třeboň = jde o Krčínův dům a pozemek naproti

Celkové náklady na zpracování posudků budou činit 28 000,- Kč.

Proč vedení města uvažuje o prodeji tohoto majetku? A proč bez jakékoliv širší diskuse? A na základě jaké koncepce a v souladu s jakými cíli? Nebude naopak město tyto objekty a pozemky v budoucnu potřebovat?

Stávající koalice (ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP 09) zrušila pokračování v projektové dokumentaci u tzv. Třístupňového seniorského bydlení a nyní se uvažuje o prodeji těchto nejcennějších pozemků ve městě?

Čeká nás tak opět „bezhlavá privatizace“ městského majetku“?

  • V dubnu 2019 si obyvatelé Třeboně stěžovali na velmi kalnou vodu, která jim tekla z kohoutku nejen v lokalitě Hliník, ale i jinde. Takový stav v Třeboni ještě nebyl a navíc to mělo trvat více dnů. A to je v předsednictví dozorčí rady Městské vodohospodářské, s. r. o. bývalý místostarosta z ČSSD Zdeněk Mráz a v roli politické jednatelky za město nově placená paní Anna Kahounová (ODS). Placených politických funkcí přibylo a takovéto věci se i přesto dějí …
  • K odkazu na článek v Třeboňském světě (květen 2019) s titulkem „Lázně potřebují změnu“ podepsaný Janou Grammetbauerovou (ODS, bývalá členka dozorčí rady lázní), Zdeňkem Kukačkou (ODS, současný předseda dozorčí rady lázní) a Jiřím Masojídkem (ODS, současný člen dozorčí rady lázní) lze dodat, že paní Jana Grammetbauerová se nyní tváří, že v dozorčí radě lázní celé volební období 2014 – 2018 vůbec neseděla. Ale ono to bylo naopak– seděla, byla velmi aktivní, zajímala se o chod lázní a požadovala řadu informací, které jí byly ze strany vedení lázní vždy poskytnuty. Jako členka byla informována o strategii lázní s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb a též s důrazem na našetření potřebných finančních prostředků, které lázně budou potřebovat po dobu odstávky v rámci rekonstrukce Bertiných lázní. Bohužel informace byly poté nekorektně a až silně zavádějícím způsobem „využívány“ ze strany ODS k politické volební kampani v rámci komunálních voleb v roce 2018. Nyní je nutno připomenout, že případný pokles lůžkodnů není již v tuto chvíli věcí minulého vedení, resp. nelze se už na minulé vedení vymlouvat.

Proč tedy nynější vedení lázní neřekne konkrétní strategii a jak se bude lišit či se liší od té převzaté strategie od bývalého vedení lázní? Proč za nynějšího vedení lázní odešli klíčoví zaměstnanci nejen z lázní Aurora jako např. lékařská ředitelka (primářka, vynikající internistka), hlavní vynikající fyzioterapeutka atd.?


Vaši zastupitelé za Společně pro Třeboň – druhý nejsilnější klub v zastupitelstvu města.

Jiří Vopátek, Ondřej Prášil, Petr Michal, Jan Lukavský a Filip Holzer.

** V Třeboni dne 15. 5. 2019 **